Zajímavé odkazy

Autokemp Stříbrný rybník

Na Stříbrném rybníku se rozhodně nudit nebudete. V případě, že Vás již nebude bavit koupání a lenošení na pláži přímo u rybníka, můžete využít celé řady aktivit, které můžete ve chvílích volna provádět.

Barma se otevírá světu a z toho plynou potíže zejména pro místní

Dejme obyvatelům Barmy šanci být rovnými partnery, kterým bude turismus dávat obživu.

Elektronický časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Zahájili jsme vydávání odborného recenzovaného časopisu zabývajícího se problematikou regionálního rozvoje. Časopis je určen široké odborné veřejnosti od akademické sféry přes pracovníky státní správy a samosprávy a všech institucí a odborných konzultačních firem věnujících se problematice regionálního rozvoje až po studenty souvisejících oborů.

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni

Tento dokument vznikl jako součást výzkumného projektu WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“ financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka o výměře 79,42 ha byla zřízena vyhláškou Okresního úřadu Náchod v roce 1994 v katastrálním území Bohuslavice nad Metují.

Česká informační agentura životního prostředí

1. Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie; 2. Zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující informační výměna; 3. Podpora IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového hospodářství. 4. Soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ, EIA, provázání na odpady, ovzduší, vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a růstu); 5. Dobrovolné nástroje, EVVO, MA21 a publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem k občanům, ekonomickým subjektům a zahraničí; 6. Externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností.

Asekol

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Nízkoenergické, pasivní a plusové domy

Stavět nízkoenergetické domy se určitě vyplatí. Finanční prostředky investované do stavby nízkoenergetického domu se vrátí za ušetřené peníze na vytápění. Do budoucna tak u nízkoenergetických domů získáte jistotu finančního zhodnocení stavby na rozdíl od běžných domů, jejichž vytápění a provoz není levný.

Úsporné domy

Energeticky úsporné domy dnes již nejsou ojedinělou záležitostí a přinášejí spoustu výhod ve spojení s ekologicky nízkou náročností. Úsporné domy nemají svůj název pouze díky svým ekologickým přednostem vycházejících z jejich úsporného hospodaření s energií, ale rovněž díky finančním úsporám, které jsou především spjaty s jejich základní filozofií.

Ústav územního rozvoje

Ministerstvo zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Vedle toho se podílí na přípravě základních právních norem v příslušných oblastech a na realizaci programů nadnárodní a meziregionální spolupráce. V rubrice naleznete kromě dokumentů koncepčního charakteru mimo jiné i důležitá stanoviska a metodická doporučení, územně analytické podklady či seznam stavebních úřadů.

Portál územního plánování

Veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy zpřístupnit na Internetu relevantní informace z oblasti územního plánování, jako podklad pro efektivní práci a rozhodování.

Ministerstvo životního prostředí

Informace o činnosti ministerstva, aktuálním stavu životního prostředí a jeho ochraně.

Oficiální stránky povodí Labe

Profil firmy, fotogalerie, vodní díla a další naleznete na stránkách povodí Labe.

Síť ekologických poraden České republiky

Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí.

Klub českých turistů

Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku.

Natura 2000 - soustava chráněných území evropského významu

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Stránky města Hradec Králové

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace o městě a aktuálním dění v něm včetně elektronického úřadu.

Městské lesy Hradce Králové

Lesy Města Hradec Králové navazují bezprostředně na historické i na novodobě se rozvíjející stotisícové město při jeho jižní a východní hranici a jsou dostupné na mnoha místech i z městské veřejné dopravy.

Zvláště chráněná území Hradce Králové a jeho okolí

Stránky zvláště chráněná území okolí Hradce Králové vznikly z materiálu, který prezentuje chráněnou přírodu v okolí krajského města Hradec Králové (bez ohledu na správní hranice) a umožňují běžnému návštěvníku, turistovi, cyklistovi a dalším u zejména Novohradeckých lesů a jejich okolí poznat souvislosti mezi jednotlivými územími chráněnými podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a orientovat se v jejich rozmístění v krajině. Většina území je již z povahy obhospodařování krajiny umístěna podle vodní toků a také v Královéhradeckých lesích východně od města. Polní zemědělská krajina západně od města neumožnila žádná přirozená, či přírodě blízká území zachovat. Texty o jednotlivých chráněných územích odpovídají stavu ke dni 30.5.2011.

CK Carabus - Dunajská delta

Partnerem našeho sdružení je specializovaná přírodovědná cestovní kancelář Carabus, zejména doporučujeme zájezd do Dunajské delty: http://www.carabus.cz/?idzajezd=38