Research

Show details

Dne 3. dubna 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) sešli odborníci, kteří diskutovali o problematice dopadů klimatické změny a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci spolupořádaly obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily platformu „Adaptace měst“ (více na www.adaptacemest.cz).

 

Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň také odborníkům a zájemcům o problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech.  Hlavními tématy konference byla „Změna klimatu a její aktuální dopady“, „Adaptabilita a resilience měst“ a „Road Maps“ k adaptabilitě.

 

Konference, které se konala pod záštitou doc. Ing. Hany Bartošové, CSC., rektorky Vysoké školy regionálního rozvoje, byla rozdělena do dvou pracovních bloků. První se věnoval otázkám změn klimatu a jejich obecnějším dopadům a druhý byl zaměřen na problematiku měst a obcí a možnosti jejich adaptačních strategií.

 

Konferenci zahájila Mgr. Simona Kosíková, ředitelka o.p.s. TIMUR a Dr. Pavla Nečasová, prorektorka VŠRR, která představila Vysokou školu regionálního rozvoje (www.vsrr.cz) a zejména studijní obor Bezpečnostní management v regionech, který mj. reaguje i na potřeby výuky kompetencí, které jsou vyžadovány při řešení bezpečnostních opatření, mimořádných událostí a krizových situací v obcích, městech a regionech.

 

První blok konference zahájil Ing. Vladislav Bízek, CSc. příspěvkem na téma Strategický přístup ke změně klimatu v EU a OECD (primární a sekundární adaptace), kde se věnoval zejména změně paradigmatu od udržitelnosti k resilienci a změnám přístupu od mitigace k adaptaci. Následující příspěvek RNDr. Ladislava Metelky, Ph.D. člena Mezinárodního klimatického panelu IPCC z Českého hydrometeorologického ústavu byl zaměřen na Stávající poznatky o změně klimatu v ČR. Dr. Metelka v příspěvku nejen shrnul základní změny v oblasti klimatu, ale zejména se zaměřil na specifika, která tyto změny představují pro města, a v krátkosti shrnul základní zásady, kterými by se města při adaptaci na změny klimatu měla řídit. Mgr. Mark Rieder z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka zaměřil svou pozornost (jak jinak) na problematiku Změn v hydrologickém režimu ČR a jejich vztahu ke změně klimatu. Upozornil, že rostoucí teplota vzduchu vyvolává vzrůst teploty vody s následným vysycháním toků a negativními dopady na množství a kvalitu vody. Dopolední blok konference uzavřel Mgr. David Vačkář, Ph.D. z Centra pro výzkum globální změny AV ČR s referátem Dopad změny klimatu na ekosystémové služby a adaptace ve městech a sídlech, kde se mj. věnoval problémům zranitelnosti měst vůči extrémním událostem a ekosystémově založeným řešením.

 

Odpolední blok zaměřený na problematiku měst a obcí a možnosti jejich adaptačních strategií zahájil Ing. Marek Jetmar, Ph.D. ze Svazu měst a obcí ČR. Následovalo několik příspěvků představujících aktivity v Hradci Králové, který se jako první v ČR dne 1. dubna t. r. připojil k iniciativě evropských měst Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu/). Současný přístup měst k adaptaci na příkladu Statutárního města Hradce Králové představil náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., který zmínil, že město má příznivé klimatické podmínky, rizika, by tedy neměla být velká, přesto ale řada (nejen) klimatem způsobených krizových situací ve městě již v minulosti nastala (např. povodeň 1997, větrná smršť a kalamita v městských lesích 2012, či havárie elektrárny Opatovice a přerušení dodávky tepla v listopadu roku 2002). Navazující přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. představila projekt zpracovaný o.p.s. Civitas per Populi Hradec Králové ve stínu klimatické změny, ve kterém byly systematicky analyzovány hrozby pro město Hradec Králové spojených se změnami klimatu. Jako významné hrozby byly expertní metodikou DELPHI2 vyhodnoceny lokální povodně, nedostatek srážek, dlouhotrvající sucho a vysychání vodních zdrojů. Tematicky s touto prezentací pak bylo spojeno i vystoupení Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. na téma Obyvatelé měst a vnímání adaptace na změnu klimatu, kde prezentoval výsledky průzkumu percepce hrozeb spojených se změnou klimatu mezi obyvatelstvem. Ing. Pavel Struha z Magistrátu města Hradec Králové představil Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu vč. bohatých ukázek z mapového serveru města Hradce Králové i dalších měst.

 

Závěr konference patřil zástupcům ústředních orgánů, kdy nejprve RNDr. Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí a po něm David Zeisel z Ministerstva pro místní rozvoj představili současné strategické a programovací nástroje. Z příspěvků vyplynulo, že řešení problémů souvisejících s adaptací na změnu klimatu bude jedním z hlavních průřezových témat nastávajícího programovacího období EU a s tím i prakticky zaměřených finančních mechanismů. Protože jedním z cílů konference bylo přispět k vytváření sítí mezi městy a obcemi v ČR a dalšími subjekty, které tuto problematiku sledují a prakticky se jí zabývají, bylo poslední vystoupení Mirka Lupače z Agentury Koniklec zaměřeno právě na tuto problematiku.

 

Konference přinesla řadu teoretických i ryze praktických podmětů i osobních setkání a rozhodně nezůstala nic dlužna cílům, které si stanovila. V diskusi, která trvala ještě dlouho po ukončení oficiálního programu, došlo skutečně ke sdílení zkušeností, poznatků a přístupů, které budou v rámci platformy Adaptace měst dále rozvíjeny.

 

Vladimíra Šilhánková

3.4.2014

Show details

Studii si můžete stáhnout zde .

Show details

Nadace CERGE-EI podpořila vydání nové monografie s názvem Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace. Předmětem práce je finalizace originálního výzkumu, který je zaměřen na sledování ekonomických a bezpečnostních dopadů (sub)urbanizace na fungování našich obcí a měst. Předpokládaný termín vydání monografie je listopad 2013.

Předmětem projektu je finalizace vlastního originálního výzkumu žadatelky, který je zaměřen na sledování ekonomických a bezpečnostních dopadů (sub)urbanizace na fungování našich obcí a měst. Unikátní mezioborový výzkum, do kterého byli zapojeni studenti a pedagogové oboru Regionální rozvoj na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, probíhal průběžně od roku 2009 a shromáždil řadu nových a dosud nedoložených poznatků o (často velmi negativních) ekonomických dopadech nového územního „developmentu“ a celkově (sub)urbanizačního procesu na fungování našich měst a obcí.

Cílem projektu je získané poznatky z výzkumu sumarizovat a vydat formou odborné monografie.

Monografie je určena odborné veřejnosti a studentům v oblasti veřejných financí, urbanistické ekonomie, environmentální ekonomie, regionálního rozvoje, urbanismu, veřejné správy apod.

Show details

 

Začátkem května 2012 naše sdružení začalo pracovat na projektu: Strategický plán obce/města z pohledu rovných příležitostí (gender analýza strategického plánu), na který získal finanční podporu od nadace Open Society Fund Praha.

Cílem projektu je posoudit dopady a přínosy jednotlivých cílů strategických plánů jednotlivých měst nejen na muže a ženy, ale i na ostatní skupiny, které se v dané komunitě vyskytují. Toho bude dosaženo prostřednictvím navržené gender analýzy, rozšířené na komunitní analýzu. Více informací lze naleznete v podrobném popisu projektu nebo v tiskové zprávě o začátcích projektu.

Pro vytvoření této analýzy bylo vybráno 15 největších měst dle počtu obyvatel v České republice (bez hlavního města Prahy), jednalo se o města Brno, České Budějovice, Frýdek Místek, Havířov, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Z jejich strategických plánů získána potřebná data, která byla dále zpracována expertní skupinou. Více zde v tiskové zprávě.

Ke každému městu byl pak vytvořen zvlášť dokument ve formátu tabulky s přehledem všech Cílů prioritních oblastí příslušného strategického dokumentu, který pak sloužil jako dotazník pro odobrné hodnititele. Hodnotitelé měli ke každému cílu přiřadit bodovou hodnotu 1 - 5, která určovala dopad vybraného cíle na danou expertní skupinu dle svých priorit. Vyplněné dotazníky byly dále statisticky zpracovány. Při analýze byla použita metoda Topsis založená na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty.

Výsledky získané ze statistického programu byly převedeny zpět do textové podoby a zpracovány v publikaci popisující metodiku. Jednotlivé části publikace jsou k dispozici níže:

  1. Úvod
  2. Popis prací na projektu
  3.  Podrobné výsledky za jednotlivá města:

     4. Manažerské shrnutí

     5. Vyhodnocení a závěry

 

Dále byly získaná data publikována v odborném článku dostupného v internetovém časopise Regionální rozvoj zde, na portálu Veřejná správa online a také v časopisu Radnice, který vydává Magistrát města HK. Také byla vydána třetí tisková zpráva s genderovým hodnocením pro Hradec Králové, možné stáhnout zde.

Výsledky tohoto projektu budou také prezentovány na semináři Fakulty architektury VUT Brno v dubnu 2013 a také na konferenci s názvem Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma Obyvatelstvo, region a bezpečnost na Univerzice v Pardubicích dne 30. května 2013.

 

 

Show details

1. cirkulář

 

Fakulta ekonomicko správní, Ústav veřejné správy a práva

a o.s. Civitas per Populi

 

si Vás dovoluje pozvat na

3. ročník cyklu odborných konferencí na téma

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

na téma

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A RIO PO 20-TI LETECH (KONFERENCE RIO+20)

Konference se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2011 od 8:30 hod.
na Fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice,
Studentská ul. 84, Pardubice

 

 

Otázky (trvale) udržitelného rozvoje, či později „života“ byly za uplynulých 20 let od Summitu Země v Rio de Janeiru široce diskutovány v teoretické i praktické rovině. Koncept Agendy 21, hodně globální a abstraktní byl před deseti lety posunut na lokální a praktickou rovinu konceptem Místní Agendy 21 směřujícím k místní odpovědnosti za globální změny. Místní Agendy 21 se transformovaly do Místních Akcí 21 a pak, jak se zdá, se zcela rozplynuly. 20. - 22. června 2012 se bude konat nový velký Summit Země – RIO+20, pojďme se proto společně podívat, co nám Rio 1992 přineslo a co bychom chtěli do Ria 2012 společně vzkázat… Vaše příspěvky, postřehy, komentáře či postery jsou vřele vítány!

 

Program konference:

blok A – Co přineslo „Rio“ do regionálního rozvoje v České republice?

blok B – Co bychom chtěli vzkázat do Ria po dvaceti letech?
 

Odborný garant konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

 

Vstup volný.

Bližší informace Vám poskytne garant konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
 tel. 466 036 238, 603 554 155, vladimíra.silhankova@gmail.com

 

Přihlášku na konferenci prosím zašlete asistentce konference Ing. Lence Milbachrové na adresu:civitasperpopuli@gmail.com

Show details

Fakulta ekonomicko-správní (FES) Univerzity Pardubice a její Ústav veřejné správy a práva spolu s občanským sdružením Civitas per Populi uspořádali  2.6.2011 již 2. ročník cyklu odborných konferencí na téma Regionální rozvoj mezi teorií a praxí tentokrát na téma Regionální rozvoj a jak jej měřit.

 

V dopoledním bloku zazněly přednášky na téma Nové poznatky v oblasti sledování regionálního rozvoje. Prezentovány byly výsledky výzkumného projektu MMR WD-69-07-4 "Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů":
Regionální disparity a možnosti jejich měření indikátory (doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., FES Univerzita Pardubice)
Environmentální indikátory pro měření regionálních disparit (Mgr. Michael Pondělíček, TIMUR, FES Univerzita Pardubice)
Sociální indikátory pro měření regionálních disparit (RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., a Bc. Karel Šimek, oba Centrum evropského projektování)
Ekonomické indikátory pro měření regionálních disparit (Ing. Miroslav Pavlas, Civitas per Populi)
Územně prominutelné indikátory pro měření regionálních disparit (Ing. Martin Maštálka, Ph.D., FES Univerzita Pardubice)
www.indikatory.eu –nástroj pro sledování a prezentaci indikátorů pro města a obce (Ing. Jana Vaďurová, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně).

Odpolední blok s názvem Šedá je teorie, zelený je strom života  patřil prezentacím studentů a absolventů oboru Regionální rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice:
Zkušenosti s pořizováním územního plánu Liberce (Ing. Zuzana Hepnerová, Magistrát města města Liberce)
MÝTY a FAKTA o hodnocení žádostí o dotaci z fondů Evropské unie (Ing. Jana Baťková, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy)
Protipovodňová ochrana - od záměru k realizaci (Ing. Soňa Zajícová, Šindlar s.r.o. - Stavby vodního hospodářství a krajiného inženýství)
Barokní krajina Broumovska a její současný management Ing. Monika Horáková (Krajský úřad Pardubického kraje)


Konference se zúčastnilo přes 50 lidí - odborníků z praxe, absolventů a studentů oboru Regionální rozvoj.

01_Silhankova_Indikatory_UR.pdf

02_Pondelicek_Environmentalni_indikatory.pdf

03_Mastalka_Revitalizace_Benesovka.pdf

04_Kucerova-Simek_Socialni_pilir.pdf

05_Pavlas_Ekoniomicke_indikatory.pdf

06_Vadurova_Indikatory_webova prezentace.pdf

07-Hepnerova_Koncept_UP_Liberec.pdf

08_Batkova_Mýty a fakta.pdf

09_Zajicova_Protipovodnove_stavby.pdf

10_Horakova_Broumovske_kostely.pdf

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů

Show details

 

Problematika udržitelného rozvoje je v popředí zájmu široké odborné i laické veřejnosti již několik let. Pro měření směřování k trvale udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování výkonnosti jednotlivých území – od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní se používají ukazatele neboli indikátory. Nejznámějším z nich je měření „HDP na hlavu“, což je ovšem ukazatel, který hodnotí pouze oblast ekonomickou a jeho uplatnění pro menší území zejména pro lokální úroveň je velmi problematické resp. prakticky neproveditelné. Vedle toho vznikají sady indikátorů udržitelného rozvoje, jejichž cílem je mapovat výsledky naší činnosti v oblasti směřování k udržitelnému rozvoji. Domníváme se, že pro sledování a následné řešení regionálních disparit je nezbytné zavést jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území, který bude vzájemně skladebný nejen po jednotlivých jeho oblastech – ekonomické, environmentální a sociální, ale bude skladebný i hierarchicky tj. od lokální, přes regionální až po státní úroveň.

Případová studie - Broumov

Případová studie - Horní Újezd

Případová studie - Hostinné

Případová studie - Hradec Králové

Případová studie - Vsetín

Případová studie - Žernov

Případová studie - Kladno

Případová studie - Rudná

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na lokální úrovni? Návod na zpracování případových studií

 

The problematic of the sustainable development is in the foregroung of the interest of the skilled and laic public for a couple of years. For the measurement the drifts to the sustainable development are used the indexes or the indicators. The most known is the „GDP per capita“ which is the just measuring the economic situation and its use for the smaller areas especially for the local levels is very problematic, like practically impossible. It has been created the indicator sets of the sustainable development , which has the goal to map the results of our activities in the areas of the drifts to the sustainble development. We think, that for this watching and next solution of the regional disparits is necessary to implement the systém of the watching the development and productivity (not only economic) of each area, which will be syntactic not only in its each areas – economic, enviroment and social , but would be syntactic in the hierarchy also – it means from the local to the regional up to state level.

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města

Show details

Potřeba vytváření podmínek a podpor bytové výstavby vedla řadu zejména velkých měst, k vytvoření dokumentu koordinujícího přístup místní samosprávy v oblasti bydlení. Způsoby přístupu, rozsahu a obsahu jednotlivých těchto strategických dokumentů se ale v praxi velmi různí a i jejich vliv na skutečné změny je kolísavý. Neexistuje žádná metodika, která by místním samosprávám napomohl při tvorbě místních bytových koncepcí. Cílem projektu je vytvoření obecně použitelného návodu (metodiky) pro orgány místní samosprávy, která by vedla ke koordinovanému přístupu při tvorbě bytových koncepcí tak, aby byl co nejefektivněji využit rozvojový potenciál našich středně velkých a malých měst v oblasti podpory rozvoje bydlení.

There was a big necessity to improve conditions and support for new dwelling construction during the second half of 90’. Big cities create a coordinate documents focused on local dwelling policy, but there are big differences between such documents in their content, structure as well as in their real impact into dwelling situation in each municipality. There is no common methodology to help municipalities prepare such type of policy. There are possibilities in big cities to employ enough expert and policy makers, but it should be real problem in small and medium sized towns in Czech Republic. The project aim is to prepare common methodology focused on dwelling policy in small and medium sized town to help municipalities coordinate their sources and potential for dwelling conditions improvement.

Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu

Show details

Podpora rozvoje cestovního ruchu je součástí strategie rozvoje velké části našich měst, a to zejména aktivizací svého kulturně – historického potenciálu. Vedle toho je ale v řadě míst potenciál další. Je jím současná moderní architektura, jejíž zapojení do cestovního ruchu je v našich podmínkách minimální, a to i přesto, že kvalita současné produkce je již srovnatelná s obdobnou produkcí ve vyspělé západní Evropě. Cílem projektu proto je vytvoření nástroje pro místní veřejnou správu, který by napomohl aktivizovat potenciál současné architektury jako produktu cestovního ruchu. Výzkumný projekt bude navazovat na řešení projektu MMR WB 42200452 Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu. Projekt je verifikován na případové studii pro město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

The local tourism improvement is a integral part of development strategie in the Czech and Moravan cities and towns. Municipalities suport mainly activization of cultural and historical heritage. There are also other potential in our cities and towns, which is our of municipal interest. There is contemporary architecture. Its participation in the local tourism atractivities is very small despote its quality is possible to compare with production in the west part of Europe. The project aim is to create tools for local government, which could rouse contemporary architecture potential as a produkt for tourism. The project continue project of Ministry for Local Development WB 42200452 „Public Spaces as a Tool for Local Tourism Improvement“. The project will be verify in the key study for the city of Hradec Králové and Královéhradecký kraj.

Prolémy mikroregionů při tvorbě společných projektů

Show details

V České republice je v současnosti řada obcí sdružena do mikroregionů, přesto se dá říci, že jejich počtu zcela neodpovídá jejich přínos, resp. využití potenciálu ve smyslu jejich existence. Cílem projektu je nalézt řešení pro odstranování problému mikroregionů při tvorbě společných projektů. Jedná se o jeden z problémů místních správ s vysokou četností výskytu, který dosud nebyl komplexně zpracován.

In the Czech Republic there are many municipalities associated into micro regions. Nonetheless it´s possible to say that thein benefit does not reskond to thein numer. Put in the better way, utilization of thein potential in the meaning of thein existence. The aim of the project is to find the solution for eliminating the micro regions problems with the creation of their joint projects. It´s one of the most common problems of local administrations, which has still not been scrutinized.

Rekonverze vojenských brownfields

Show details

Projekt se zabývá podmínkami pro rekonverzi a revitalizaci vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst. Projekt bude zaměřen na prozkoumání možností pro nalezení nových funkcí do těchto území a realizaci funkční a zřejmě i prostorové transformace těchto území. Cílem projektu je vytvoření metodického návodu (návrh nástrojů a postupů) využitelného pro místní samosprávy, které by vedly ke koordinovanému přístupu při rekonverzi a revitalizaci bývalých vojenských areálů a jejich zapojení do urbánního a socio-ekonomického prostředí našich měst.

Project is focused on former military areas re-conversion and revival conditions in urban and socio-economical surrounding in our cities. Project is focused on research of new functions to the areas and their realization in funcional and spatial transformation. The aim of the project is to prepare a methodological manual (tool and procedures) which could be useful for local goverments in the field of reconversion and revival co-ordination in former military areas and their integration in urban and socio-economical surrounding in our cities.

Suburbanizace – hrozba fungování malých měst

Show details

 

Fenoménem posledního desetiletí se i v oblasti uspořádání území stala suburbanizace. Řada malých sídel v zázemí velkých měst zaznamenává populační růst způsobený migrací obyvatel z velkého sídla do svého zázemí. Malými městy je tento rozvoj podporován. Veřejná správa malých měst si totiž většinou není vědoma, že suburbanizace s sebou přináší řadu negativ (a to nejen pro jádrová města), ale i pro „místa určení“ těchto migrantů, tj. pro malá města. Cílem řešení projektu je poukázat na problémy spojené s růstem malých měst v důsledku suburbanizace a navrhnout nástroje pro optimalizaci velikosti sídel z hlediska ekonomiky jejich fungování v budoucnosti. Výzkumný projekt navazuje na řešení projektu MMR WB 44200452 Koncepce bytové politiky malých a středně velkých měst. Projekt je verifikován na případové studii pro město Jaroměř.

 

Suburbanizace (or urban sprawl) start to be a phenomenon of urbanisation dutiny last 10 years. Small towns, which lies in the hinterland of large cities, start to grow up due to migration from large city to small towns. Small towns support this migration. There is no enough information in the small towns local governments about numer of negatives in such development. The project aim is describe probléme connected with suburbanization in the small towns and find tools for towns „size optimalization“ from the economical functions point of view in the future. The project continue project of Ministry for Local Development WB 44200452 Dwelling policy for modele and small towns. The project will be verify in the key study for the Jaroměř town.

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu

Show details

 

Podpora místního cestovního ruchu je jedním z aktuálních „rozvojových“ témat místních samospráv. V řadě míst byly vytipovány a zpřístupněny jednotlivé místní unikátní atraktivity (kostely, zámky apod.). Propojení jednotlivých atraktivit dostatečně zajímavými a komfortními pěšími trasami s návazností na další služby cestovního ruchu resp. nabídka dalšího využití pro volnočasové aktivity by přitom přinesla výrazné ekonomické přínosy. Projekt je zaměřen na vytvoření obecně použitelné metodiky pro tvorbu spojitého systému veřejných prostorů jako nástroje pro propojení místních atraktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu.

 

Local tourism and its support is one of the most upcoming “development” themes in our local municipalities. In many towns were found and opened unique local attractiveness’ (e.g. churches, castles). Significant for economical development is to create interesting and comfortable pedestrian connection between local attractiveness and to add additional offer of services for leisure time. The project is focused on creation of methodology for development of public spaces connected system as a tool for local attractiveness connection and local tourism development.