Projekty

Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech  ČR

Zobrazit podrobnosti
V projektu jde o pomoc menším sídlům (městům a obcím do 10 tis. obyvatel) v přípravě vlastní – místní -
Strategie adaptace na změnu klimatu (RoadMap) a/nebo navazujícího Akčního plánu opatření k adaptaci na
změnu klimatu pro prevenci dopadů změny klimatu v místní komunitě. V rámci projektu byl nově
zpracovaný elektronický „Asistent adaptační Road Map“ a vytvořena otevřená mapová aplikace. Oba
nástroje by měly pomoci právě menším městům i obcím v místním rozvoji, prevenci před negativními vlivy
změny klimatu a také k dosažení finanční podpory státu na realizaci efektivních adaptačních opatření pro
sídla.
Cílem projektu bylo připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a
akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, pouze činností místních komunit, znalců a případně
externích podpůrců (expertní hodnocení metodou DELPHI II.). K tomu účelu byly připraveny i pomocné
nástroje, které umožní krátké a rychlé hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci
hlavních negativních vlivů změny klimatu v jejím areálu.
 
Mapové dostupné aplikace a zdroje budou v elektronickém nástroji zúročeny také, současně vznikne e-
manuál a doprovodný informační materiál sloužící k osvětě mezi starosty, tajemníky a zastupiteli a
 
zaměstnanci obcí a tedy potenciálními řešiteli Adaptačních úloh při změně klimatu.
 
V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí ČR.
Pozvánku na workshop naleznete zde.
Program wokshopu naleznete zde.
Tiskovou zprávu k workshopu najdete zde.
Tiskovou zprávu po workshopu naleznete zde.
 
 
Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s. VE SPOLUPRÁCI S Agenturou Koniklec.
Pozvánku naleznete zde.
Článek naleznete zde.

Význam armády při obraně státu a státnosti v době migrační tsunami

Zobrazit podrobnosti

Civitas per Populi v roce 2016 zpracovává za podpory Ministerstva obrany projekt Význam armády při obraně státu a státnosti v době migrační tsunami.

 

Obsahem projektu je realizace přednášek jednak pro studenty bakalářského studia oborů Bezpečnostní management v regionech a Management rozvoje měst a obcí na Vysoké škole regionálního rozvoje  a dále přednášky pro veřejnost v prostorách organizace – informačním, prezentačním a výstavním prostoru - Salonu Královéhradeckém. Druhou aktivitou je realizace výstavy na toto téma. Výstava bude mít putovní charakter a bude umístěna jednak v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje, jednak v Salonu Královéhradeckém a bude využitelná i pro další prostory.
 
Přednášky pro veřejnost v Salonu Královéhradeckém:
24.11. 18:00 Bosna a Hercegovina: příležitost, nebo hrozba? Přednáška očima válečného veterána pplk. v zál. Bohuslava Pernicy
 
Na Bosnu a Hercegovinu dnes mnozí vzpomínají jako na zemi, kde v 90. letech proběhla občanská válka, a která po více než 20 letech od formálního ukončení nepřátelství stále žije skrytým etnickým konfliktem, je místem, kde je patrný vliv geopolitického soupeření Západu a Východu a které je zejména v posledních pěti letech vnímáno jako prostor, odkud se k nám může šířit terorismus. Je Bosna a Hercegovina skutečně hrozba?
 
8.12. 18:00 Bezpečnost, hrozby a rizika současnosti očima RSDr. Petra Rožňáka, CSc, dr. h. c.
 
Při přednášce společně nahlédneme pod pokličku nejrůznějších bezpečnostních rizik a hledat odpověď na otázku: „Proč by měl normální člověk plýtvat časem na bezpečnostnípolitiku a bezpečnost? Vždyť to, co se děje ve světě, stejně nemůžeovlivnit.“ Zdá se, že dříve fragmentovaná Evropa se proměňuje v superstát připomínající obra na hliněných nohou. Pokračuje migrační tsunami, teroristické aktivity ISIS a my se ocitáme se na konci období bezstarostnosti. 
 
Výstava v Salonu Královéhradeckém
Osvětovou výstavu na téma Význam armády při obraně státu a státnosti v době migrační tsunami můžete v Salonu Královéhradeckém zhlédnout při otevření 24.11. v 18:00 a poté každé úterý a čtvrtek 14:00-18:00 až do konce roku. O svátcích zavřeno.
 
 
 
21.11. tisková zpráva
Civitas per Populi, o.p.s. zve veřejnost ve čtvrtek 24.11. v 18:00 do Salonu Královéhradeckého na osvětovou přednášku nazvanou "Bosna a Hercegovina: příležitost nebo hrozba?". Přednášet bude pplk. v zál. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D., válečný veterán, o svých zkušenostech z mise Althea-EUFOR. Přednáška se bude konat k příležitosti otevření osvětové výstavy na téma Armády České republiky a jejího významu v současnosti, kterou připravila společnost Civitas per Populi s podporou Ministerstva obrany. Výstava potrvá v Salonu Královéhradeckém do konce roku. 

Gender analýza posuzování hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA)

Zobrazit podrobnosti

Společnost Civitas per Populi v roce 2016 zpracovává za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů projekt Gender analýza posuzování hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA).

 

Obsah projektu:

V České republice je nastavený proces hodnocení dopadů staveb na životní prostředí tzv. EIA Zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Přestože zákon nastavuje kritéria tohoto hodnocení, je zde ponechán poměrně značný prostor pro vlastní posouzení zpracovatelem. Přestože existuje poměrně značná skupina žen – posuzovatelek, většina zakázek je zadávána posuzovatelům – mužům.

 

Při plánování rozvoje a posuzování vlivů staveb na životní prostředí je ale třeba sledovat i hledisko rovnosti žen a mužů, neboť z dlouhodobého hlediska by měly být brány v potaz vlivy a potřeby kvality životního prostředí, jak z pohledu žen i mužů, i posuzování vlivů by tedy mělo být genderově vyvážené.

 

Cílem projektu je analyzovat podíl žen - posuzovatelek EIA, důvody proč se v procesu posuzování v praxi uplatňují méně než jejich mužští kolegové a zda a jaké existují rozdíly v subjektivní části posuzování procesu EIA mezi ženami a muži.

 

V rámci projektu se uskutečnily v Salonu Královéhradeckém dvě osvětové přednášky pro širokou veřejnost:

27.10.2016 na téma "Role žen v ochraně životního prostředí: chytrá žena v chytrém městě"

3.11.2016 na téma "Rovnost mužů a žen v procesu posuzování hodnocení vlivu staveb na životní prostředí"

Rovnost mužů a žen v procesu EIA - zpráva o provedené gender analýze: zde

Odborná konference Proměny urbanismu z pohledu bezpečnosti: od pevnosti k městu

Zobrazit podrobnosti

Civitas per Populi ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a za finanční podpory města Hradec Králové 2.6.2016 pořádá odbornou konferenci s názvem "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku". Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové, jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Bude se zabývat zhodnocením bezpečnostních aspektů měst od doby bastionových pevností až po současné město. Záštitu nad konferencí převzal MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové.

Cirkulář konference.

Plakát konference.

 

Tisková zpráva vydaná před konáním konference:

 

Ve čtvrtek 2. června 2016 se od 10 hod. bude ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové konat odborná konference „Proměny urbanismu“. Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a bude se zabývat proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference se koná při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové.
Hlavním řečníkem bude profesor Jan Koutný z Fakulty architektury v Brně s příspěvkem na téma „Soumrak a zánik Královéhradecké pevnosti a zrod moderního města“. Na konferenci vystoupí celá řada našich významných odborníků jako architekt Jan Falta, vedoucí Odboru památkové péče MMHK, historik Ladislav Zikmund-Lender z Vysoké školy umělecko-průmyslové nebo docent Jiří Kupka ze Stavební fakulty v Praze.
Konferenci pořádá obecně prospěšná společnost Civitas per Populi ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a za finanční podpory města Hradce Králové.
Konference je určena pro nejširší veřejnost. Bližší informace o konferenci naleznou zájemci na internetových stránkách Civitas per Populi (www.civitas-group.cz) nebo osobně v Salonu Královéhradeckém na Gočárově třídě čp. 20. Na těchto místech se lze i na konferenci přihlásit.
 
Bližší informace Vám poskytne Vladimíra Šilhánková na tel. č. 603 554 155 nebo na e-mailové adrese: vladimira.silhankova@gmail.com
 
Tisková zpráva z konference:
 
Ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. pořádala s o.p.s. Civitas per Populi spolu s Vysokou školou regionálního rozvoje v Hradci Králové odbornou konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti. Od pevnosti k dnešku“. Konference byla věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a zabývala se proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference se konala při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové. Nad konferencí převzal záštitu primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. V úvodu konference její účastníky pozdravili PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města a doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka VŠRR pro vědu a tvůrčí činnost.
Hlavním řečníkem konference byl profesor Jan Koutný z Fakulty architektury v Brně s příspěvkem na téma „Soumrak a zánik Královéhradecké pevnosti a zrod moderního města“. Na konferenci vystoupila celá řada našich významných odborníků jako architekt Jan Falta, vedoucí Odboru památkové péče města Hradce Králové, docentka Vladimíra Šilhánková z Vysoké školy regionálního rozvoje, historik Ladislav Zikmund-Lender z Vysoké školy umělecko-průmyslové či profesor Marek Franěk z Univerzity Hradec Králové. Konference přinesla řadu nových podnětů a informací k urbanistickému vývoji města Hradce Králové. Příspěvky, které na konferenci zazněly, si budou zájemci moci přečíst v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí  (www.regionalnirozvoj.eu) již koncem června t.r.
 
    
(Zleva) náměstek primátora doktor Vedlich, docentka Šilhánková, profesor Koutný, architekt Falta
 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6

Zobrazit podrobnosti

TISKOVÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6

na téma roku 2015 „ Od regionálního ke globálnímu rozvoji“

 

Ve čtvrtek 21. května 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze konal již 6. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí letos na aktuální téma Od regionálního ke globálnímu rozvoji. Toto téma bylo zvoleno proto, že rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce, jehož cílem je osvětovými a edukačními aktivitami směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí. Jednání konference, nad kterým převzal záštitu PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj, bylo rozděleno do dvou tematických bloků, a to Regionální rozvoj jako základ globální prosperity a Regionální, subregionální, lokální … glokální. VŠRR pořádala tuto konferenci tradičně se svou partnerskou organizací Civitas per Populi o.p.s.

 

Klíčový referát konference přednesl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. na téma Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži s podtitulem Efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR. V tomto referátu představil účastníkům konference Evropský rok rozvojové spolupráce, který pro rozvojové organizace v celé EU znamená jedinečnou příležitost, jak zdůraznit odhodlání Evropy vymýtit chudobu na celém světě a inspirovat co nejvíce Evropanů, aby se v oblasti rozvoje angažovali. Připomněl, že rok 2015 je také rokem, kdy končí lhůta ke splnění rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj. Doplnil, že průzkum Eurobarometr z roku 2013 přinesl zajímavé výsledky ohledně toho, jak se na rozvojovou pomoc dívají občané EU, neboť více než 80 % Evropanů se domnívá, že rozvojová pomoc je důležitá, a 60 % si myslí, že by EU měla tuto pomoc rozšířit. Dvě třetiny respondentů se domnívají, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo být jednou z hlavních priorit Evropské unie. Zároveň však 50 % dotázaných nemá ponětí o tom, komu je pomoc Evropské unie určena.

 

Na příkladu Česká globální rozvojové spolupráce a Kambodži jako tzv. projektové země představil praktickou aplikaci transformační spolupráce a víceméně dnes již vzorový projekt Střední technické JHP školy v kambodžském městě Puok v provincii Siem Riep postavené z prostředků českých soukromých donorů v roce 2011 a dále financované kombinací českých a amerických soukromých donorů beze ztrát (cca 13-15 t. USD/rok), administrativy a závislosti na státu. Česká rozvojová agentura pak podpořila rozvoj a zejména ekologizaci školy spočívající v instalování fotovoltaického systému, systém likvidace části odpadů – kompost, pálení, filtrace odpadních vod, odvoz tříděného odpadu, využití zbytků, organickém hospodaření na školních pozemcích a „bio“ produkce potravin pro školu – ryby, houby, koření, drůbež, vejce, zelenina a rozšíření sanitárních zařízení a zkvalitnění hygieny (filtry, apod.). Škola se tak stala víceméně soběstačnou jak energeticky, tak i potravinově. Jejích cca 50 absolventů ročně je po roce studia plně uplatnitelných na trhu práce (učí se anglicky slovem i písmem, pracovat na PC, opravovat drobnou elektroniku a jedna třída šití).

 

Konference se dále zaměřila na otázky politik regionálního rozvoje, migrace cizinců do České republiky, ale i otázky čistě lokálního charakteru jako je suburbanizace a její dopady. Referáty z konference budou publikovány ve sborníku v podobě čísla 2/2015 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a prací dostupné na www.regionalnirozvoj.eu, kde jsou rovněž k dispozici prezentace příspěvků, které na konferenci zazněly.

 

Profesor Wokoun zahajuje konferenci      Referát doktora Pondělíčka

 

Vladimíra Šilhánková, 25.5.2015

Settlements Adaptation to Climate Change

Zobrazit podrobnosti

In April 2013, European Commission adopted first EU Strategy on adaptation to climate changewhich ensures that adaptation considerations are addressed in all relevant EU policies.The strategy supports Adaptation action by promoting greater coordination and information-sharing between Member States and prepares frame for actions on transnational, national and local levels. All Member States are expected to respond for the call of the action from the European Union. The Environmental Ministry of Czech Republic is currently preparing Adaptation Strategy on climate change. Strategy will include estimates of negative impacts, adaptation measures, legal and economic analyses. This document should be presented to the government in 2015.

Through our project activities we would like to involve our local stakeholders in the ongoing adaptation debate and motivate them to put climate change adaptation to their daily agenda.
 We follow the initiative of The European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT) which is a useful tool for sharing knowledge and database of adaptation case studies, national and transnational adaptation strategies, potential adaptation options, and other suitable tools.

Short description of the project:

The main aim of the project is to help settlements (cities and towns) in Czech Republic with collecting and exchanging knowledge and adaptation models. Our aim is to provide cities with the practical tools, so called “road maps to adaptation” – specific proposals for adaptation strategies.

Actions taken to fulfill this objective include mainly analysis of the impact of climate change on a local level and preparing and adjusting relevant case-studies in particular towns and cities. Case studies will be developed for every partner city and town and will include description of specific procedures in the process of preparation of Adaptation Strategies. Different appropriate sectors or types of threats will be taken in consideration during arrangement of the documents. Case studies will also contain conclusions and specific recommendations.

The project will pay a large attention on the promotion of adaptation tools among local governments.

Within the project will be performed adaptation studies on municipal buildings and what follows measurement of savings on the local budget. The project also involves the creation of “Knowledge Base” and includes an internet application and social networks as a main tool of knowledge exchange, resource of good practices, adaptation methodologies and other outcomes of different adaptation activities.

The series of workshops and seminars for public authorities are planned to be organized as a part of our project activities. The workshops focus on strategic and political measures of climate change adaptation. The main aim of the workshops is to gather local stakeholders representing crucial sectors for climate adaptation and to facilitate discussion and cooperation among them. The practical part of the workshops includes the formation of scenarios and strategies.

The project will be supplemented with promotional activities (informative leaflets and fact sheets, publications, public events in our partner's towns, networking activities and participation at the meetings on European level). The project pays special attention to the environmental education; therefore a series of educational programs will be performed at all school levels. The highlight of the project will be a public conference that will feature the results of our progress.

Partners of the project:

Towns: Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, Dobruška
Civitas per Populi, o. p. s.
Agentura Koniklec, o. p. s.
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
TIMUR o. p. s.
PORSENNA o. p. s.
Centrum pro výzkum globální změny – CzechGlobe, v. v. i.


The project will be developed from February 2015 to April 2016 with the support of Norway grants.

Adaptace sídel na změnu klimatu – projekt nejen pro obce v ČR

Zobrazit podrobnosti

16. ledna 2015 byla zahájena realizace projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“. Projekt byl podpořen  z grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska. Projekt uskutečňuje neformální sdružení nestátních neziskových organizací „Adaptace sídel“ (členy jsou obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi – příjemce grantu, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, TIMUR, Porsenna a Czech Globe v. v. i.). Projekt je zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických opatření. Práce na grantu byly zahájeny již 16. ledna 2015 s tím, že projekt bude probíhat celkem 13 měsíců, tedy do 30. dubna 2016.

 

Hlavním cílem projektu je přispět v České republice (která je v této věci oproti jiným Evropským zemím mírně pozadu) ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce).

 

Cíle projektu bude dosaženo podporou provádění analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni a podporou tvorby kvalitních místních strategií adaptace na klimatickou změnu. V Evropě jsou tyto strategie a studie známé jako „Cestovní mapa k adaptaci měst“. V rámci „adaptačních“ strategií a specifikace hrozeb bude také využito poznatků pro zefektivnění nákladů na energie v komunální sféře. Projekt navazuje na aktivity započaté tímto neformálním sdružením již v roce 2014, kdy byla spuštěna internetová stránka www.adaptacemest.cz, facebookový profil Adaptace měst (s řadou odkazů), a také byla na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze dne 3. dubna 2014 uspořádána odborná konference pro města a obce s názvem „Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva“.

 

Součástí projektu je samozřejmě i propagace adaptačních opatření v cílové skupině místní veřejné správy, a zejména samosprávy.  Pro ukázkové – pilotní realizace v rámci projektu byla vybrána města různých velikostních kategorií: Hradec Králové, Beroun a Dobruška. V  projektových městech budou spuštěny základní pilotní aktivity sdružení Adaptace sídel k sestavení strategie adaptace na změnu klimatu. Strategie budou doplněny propagací adaptačních procesů mezi obyvateli měst.

 

Pro obce a města v ČR tak díky projektu vznikne soubor nástrojů pro identifikaci hrozeb způsobených změnami klimatu a budou připraveny metodické nástroje pro tvorbu scénářů dopadu změny klimatu na místní úrovni a tvorbu adaptačních strategií.

 

Projekt otevře virtuální prostor na Internetu, který zpřístupní nástroje ze zahraničních zdrojů, respektive nově vytvořené nástroje v rámci projektu. V tomto virtuálním prostoru a v odborné databázi bude možné sdílet případové studie z měst a obcí a další obsah související s tématem.

 

Veškeré adaptační nástroje a postupy budou dalším zájemcům představeny v cyklu pracovních seminářů pro veřejnou správu. Semináře se zaměří jak na strategicko – politickou rovinu adaptačních opatření, tak na praktickou participativní tvorbu scénářů a strategií, které by dotčená veřejnost měla akceptovat.

 

Celý projekt bude zaměřen na sdílení bude tedy doplněn propagačními a síťovými aktivitami mezi obcemi a dalšími propagátory tématu, nedílnou součástí projektových výstupů bude tvorba podkladů pro obecnou realizaci metodiky „Cestovních map k adaptaci“. Vrcholem aktivit bude navazující praktická environmentální výchova a příprava vzdělávání v oblasti strategií adaptace na změnu klimatu pro všechny úrovně škol, včetně škol vysokých a vzdělávání učitelů. Odborná databáze stejně jako výstupy projektu, budou nabídnuty k využití dalším zájemcům o problematiku.

 

Smyslem projektu je myšlenku tvorby „cestovních map k adaptaci sídel“ popularizovat a rozšířit tak, aby se města a obce v ČR mohly dostatečně připravit na změněné podmínky a také aby v zájmu adaptace na tyto změny efektivně využívat své zdroje.

 

Projekt v konečném důsledku může přinést značné úspory a zefektivnění činnosti nejen pilotním městům, ale i dalším zapojeným účastníkům.

 

Pro potřebu propagace zpracoval užší tým Adaptace měst.

 

7.6.2016 Adaptace měst na změnu klimatu se dostává do další fáze.

Dne 7.června 2016 proběhl ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a za podpory organizace Porsenna o.p.s. v Praze workshop pro starosty, zaměstnance státní správy a další zájemce k problematice adaptace měst v České republice na vlivy změny klimatu. Byl to workshop (pracovní setkání) zaměřené na prezentaci nově vzniklé Metodiky Adaptace pro česká města a obce, produktu projektu Adaptace sídel podpořeného z fondů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Na setkání se sešel větší počet zainteresovaných osob a to nejen z partnerských měst projektu (Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, Dobruška). Postupně byla rozebrána celá metodika a elektronické nástroje, které mají městům v ČR pomoci ve zhotovení místní Strategie adaptace města „šité na míru“ místním podmínkám.

 

Při rozhovoru se zástupcem města Hradec Králové dokonce bylo konstatováno, že jednoduchý způsob získání dat a údajů o území a jejich aplikace v rámci sestavených dotazníků předčil veškerá očekávání.

 

Práce na Strategii adaptace města není ovšem jen o datech a odbornosti, ale také o spolupráci s veřejností, kde v rámci projektu získáváme data z anket o tom, jak lidé souhlasí nebo nesouhlasí s opatřeními, a jak vnímají ohrožení změnou klimatu. Projekt měl i svůj významný díl práce se školní mládeží, který byl korunován návrhy žáků a studentů zaměřenými na větší bezpečnost a komfort pobytu ve městě. Tyto návrhy se zdařily zejména ve městě Dobruška.

 

V obecné rovině je vytvořená Metodika nyní předložena k veřejné diskuzi a pak bude dále upravena a publikována pro použití ve městech v ČR ve své nejširší podobě. Na podzim metodiku doplní i poloautomatizovaný internetový systém pro tvorbu strategie adaptace měst a obcí, což je i cílem projektu.

 

Doufáme, že dnešní workshop bude mít odpovídající  zpětnou vazbu a poskytne důležitá vodítka na další cestu do závěrečné fáze projektu Adaptace sídel.

 

(bližší informace i metodiku naleznete na stránkách www.adaptacesidel.cz nebo na facebooku Adaptace sídel)

 

Tiskovou zprávu připravil

Michael Pondělíček

 

Tisková zpráva ke dni 27.9.2016

Dne 16. ledna 2015 byla zahájena realizace projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“. Projekt byl podpořen grantem z Finančního mechanismu Islandu, Lichtenštejnska, a Norska.

 

Projekt uskutečňuje již delší dobu (i mimo rámec projektu) neformální sdružení nestátních neziskových organizací „Adaptace sídel“ (členy jsou obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi – příjemce grantu, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, TIMUR, Porsenna a Czech Globe v. v. i.). Projekt byl zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických opatření. Práce na projektu probíhaly celkem 18 měsíců, tedy do 30. září 2016.

 

Hlavním cílem projektu bylo přispět v České republice (která je v této věci oproti jiným Evropským zemím mírně pozadu v prosazování opatření na zmírnění důsledků změny klimatu) ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce).

 

Cílů projektu bylo dosaženo podporou provádění analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni a podporou tvorby kvalitních místních strategií adaptace na klimatickou změnu a také trpělivou prací. V Evropě jsou tyto strategie a studie známé jako „Cestovní mapa k adaptaci měst“. V rámci „adaptačních“ strategií a specifikace hrozeb bylo také využito poznatků z místních šetření a zkoumání modelových měst různých velikostí, a to Dobruška, Žďár nad Sázavou a Hradec Králové. Řada přístupů a poznatků byla u každého města jiná a pro město Žďár nad Sázavou byly vypracovány i praktické studie jednak pro budovy a jednak pro odvodnění ploch parkovišť v centru města.

 

Koordinace případových studií byla svěřena doc. Ing. arch.Vladimíře Šilhánkové, Ph.D., která nám sdělila:

V rámci realizace projektu byly pro tři partnerská města - Dobrušku, Hradec Králové a Žďár nad Sázavou připraveny případové studie - Road Maps neboli cestovní mapy k adaptaci na dopady změny klimatu. Tyto případové studie ověřovaly reálnou použitelnost Metodiky tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu. Každá cestovní mapa je složena z několika částí. Jednak je to situační analýza, tedy popis hrozeb, která se změnou klimatu na město dopadají nebo dopadat mohou / budou a na ni navazující analýza hrozeb a zranitelnosti tj. vyhodnocení významu a velikosti těchto hrozeb. Nedílnou součástí je práce s veřejností a místními experty neboli stakeholdery. Na základě vyhodnocených hrozeb a zranitelnosti je pak sestavena tzv. strategická mapa, která ukazuje priority, kterým by se město při adaptaci na dopady změny klimatu mělo věnovat, a to ve čtyřech základních kategoriích - v oblasti s hospodaření vodou, v oblasti eliminace extrémních teplot, v oblasti eliminace dopadů sucha a o ovlasti eliminace dopadů extrémních větrů. Na cestovní mapu by pak měl navazovat akční plán, který již bude obsahovat konkrétní návrhy opatření pro nejbližší období.


Ve všech městech proběhly ankety pro veřejnost, která se mohla vyjádřit, jak vnímá závažnost tématu Změna klimatu uvnitř města. Kromě výstupů z anket u veřejnosti (kdy velká část obyvatel měst se cítí zcela bezpečná a nemá potřebu cokoliv přizpůsobovat) probíhaly i školské projekty ve vybraných školách všech uvedených měst. Výstupem sledování parametrů prostředí ve městě byl pro každou municipalitu připravený návrh žákovských a studentských problémových oblastí a zlepšení ve vztahu k hrozbám vycházejícím z nadcházející změny klimatu.

 

Výsledky evaluace ukázaly, že školní environmentálně-vzdělávací projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“ pozitivně ovlivnil v žácích základních a středních škol v Dobrušce, Hradci Králové a Žďáru nad Sázavou zejména vztah k místu, kde žijí.

 

Projektu, který probíhal ve školním roce 2015/2016, se zúčastnilo 8 základních škol a 1 gymnázium v celkovém počtu 16 tříd, tj. 314 žáků. Žáci spolu se svými pedagogy měli za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. Takovými jevy jsou například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, vysoké teploty, extrémní sucha, nebo naopak povodně.

 

K projektu ve školách nám sdělila koordinátorka Mgr. Alice Končinská následující:

Projekt sestával ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity žáci na mapu města vynesli adaptační opatření. Součástí projektu byla také tematicky zaměřená exkurze, věnovaná koloběhu organické hmoty, a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestovali funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření. Projekt byl zakončen prezentací navržených opatření před zastupiteli a odbornými pracovníky každé obce. Odborná komise vyhodnotila nejlepší návrhy pro město.


Žáci vítězných návrhů z 8. B ZŠ SEVER  (Hradec Králové) navrhovaliprotipovodňové zábrany na soutoku Labe a Orlice a ve Svinarech, odsávání vody na Malšovickém stadionu, solární panely a kolektory na střechách vysokých budov, bioplynovou stanici a nový park a rybník na louce za DP. Žáci vítězných návrhů z 8. B ZŠ Františka Kupky (Dobruška) by obnovili železnici Dobruška - Opočno, zavedli EKOmikrobus pro převážení seniorů po městě, vybudovali nové cyklostezky do okolních obcí a zavedli kontejnery na bioodpad. Vítězná třída 8. B z Druhé základní školy ve Žďáru nad Sázavou navrhla více květináčů na pěší zónu, častější čištění odtokových kanálů, nový park pro psy na poli k Mamlasovi, častější frekvenci spojů veřejné dopravy, autobusy na zemní plyn a úpravu silnic pro větší bezpečnost provozu.Vítězné třídy navštívily vědecké centrum IQLANDIA.

 

Žákovské návrhy adaptačních opatření jsou součástí případových studií a budou sloužit jako podklad pro tvorbu místních adaptačních strategií. Informace o projektu a veškeré výukové materiály jsou k dispozici na projektovém webu www.adaptacesidel.cz/doskol.

 

Komplexní evaluace projektu, kterou zajistila externí společnost Spora, z. s., ukázala, že žáci si prostřednictvím projektu více uvědomili důležitost místa, ve kterém žijí, pro jejich život. Toto místo považují za zajímavé. Vyhodnocení projektu ukázalo, že pokud by mohli žáci poradit, jaká opatření ve městě zavést, nejčastěji se objevují odpovědi vztahující se k městské zeleni, dále opatření vztahující se k vodě, energetickým opatřením a dopravě. Žáci také kladou důraz na čistotu ve městě.

 

Poznatky z projektu přišly žákům využitelné např. v případě mimořádných situací (např. při povodních, vysokých teplotách), při stavbě domu nebo zařizování domácnosti (v budoucnu), při přípravě různých referátů na témata týkající se projektu, pokud se jich někdo zeptá na otázku související s tématy projektu a při praktickém chodu domácnosti (třídění odpadů, šetření energiemi).

 

Dominujícím tématem u občanů i u dětí byla voda a to hned ve dvou aspektech. Jednak jako nedostatková v letním období, kdy je nutno vodou šetřit a pak jako živel ničící při povodních a přívalových deštích. Extrémy počasí nově se objevující v ČR byly vnímány jako třetí významné téma a to ať se to dotýká ledovky, větrných smrští nebo přívalu krup a bleskových bouří.

 

V rámci projektu probíhala příprava tzv.znalostní báze, tedy projektové přípravy na naplnění zásobníku opatření, příkladů, klíčových článků atp., které mohou napomoci zdárné adaptaci měst v ČR. Na přípravě databáze se jako expert projektu podílel zejména Mgr. Adam Emmer (ÚVGZ), který řadu věcí hodnotil a zpracovával a dodal nám následující přehled:

V rámci projektu byla rovněž vytvořena znalostní báze (ZB) – online databáze dokumentů a podkladů relevantních pro tvorbu adaptačních strategií na úrovni malých a středně velkých měst ČR. ZB obsahuje české a zahraniční zdroje a podklady, legislativní dokumenty, datové podklady, odkazy na zahraniční adaptační portály, přehled finančních nástrojů využitelných pro realizaci adaptačních opatření, odkazy na výstupy dalších adaptačních projektů, odborné vědecké články, atd. Každá položka v ZB je vybavena česky psaným abstraktem a indexována dle typu dokumentu a tematického klíče. Vyhledávání v databázi, která je dostupná na www.adaptacesidel.cz, je realizováno pomocí klíčových slov a indexů. Ty rovněž slouží k propojení ZB s online adaptačním asistentem.


Za znalostní databázi a zpracování údajů do tzv. adaptačního e-asistenta měli gesci pracovníci Agentury Koniklec – Miroslav Lupač a David Kunsberger – jejich práce byla dlouhodobá, namáhavá a sdělili k ní následující:

V samotném úvodu projektu vznikl virtuální prostor – projektový webový portál a související profily na sociálních sítích. Tento prostor je určen zejména místním samosprávám a iniciativám, které si vezmou za své adaptaci obce či města na změnu klimatu. Stránky propojené se sociálními sítěmi jsou zdrojem aktuálních informací, přinášejí využitelné výsledky projektu, případové studie, metodiku hodnocení hrozeb a především rozsáhlou znalostní bázi domácích i zahraničních pramenů.

 

Virtuální prostor pro poskytování informací a výměnu zkušeností byl inspirován evropskou platformou CLIMATE – ADAPT, ale je zaměřen výhradně na města a obce s důrazem na efektivní využití oblíbených sociálních sítí a doplňkových forem on-line sdílení informací, propagace a vzdělávání.

 

V průběhu řešení  byly vytvořeny dvě vzájemně propojené součásti  - strukturovaná knihovna  pramenů - Znalostní báze - a nástroj na pomoc při tvorbě adaptačních strategií, který je dostupný v záložce Asistent. Dokumenty obsažené ve znalostní bázi jsou přístupné všem návštěvníkům portálu. Registrovaní uživatelé s příslušným oprávněním pak mohou znalostní bázi rozšiřovat. 

 

Asistent umožňuje v šesti jednoduchých krocích sestavit základ adaptační strategie města. Uživatelům usnadní pojmenovat problémy spojené se změnou klimatu, dohledat potřebné podpůrné dokumenty ve znalostní bázi a vyhodnotit rizika spojená se změnami klimatu. Na základě vstupních údajů nabídne Asistent vhodná obecná opatření pro oslabení rizik. Opatření vycházejí z okruhů definovaných Národní strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

 

Nedílnou součástí virtuálního prostoru jsou sociální sítě. Ty sloužily v průběhu celého projektu ke sdílení novinek a zajímavostí s tematikou změny klimatu a adaptace. Facebookový profil projektu má na 500 příznivců a jen v posledním měsíci bylo jeho prostřednictvím osloveno přes 30 tisíc uživatelů facebooku. Publikované informace vyvolaly aktivní zájem téměř 1500 uživatelů.

 

Twitterový profil sloužil pro online zpravodajství z prosincové konference. Z ní byl vysílán i živý videopřenos prostřednictvím kanálu na YouTube.

 

V rámci činnosti na projektu Adaptace sídel byla uspořádána v prosinci 2015 konference pro místní správy – první tohoto druhu – kde byla probrána všechna hlavní zjištěná témata, tedy od prevence, přes adaptaci (přizpůsobení se) až po finanční zajištění proti škodám z pojišťoven a vlastních zdrojů krizového řízení. Kromě konference proběhly dva workshopy ve všech pilotních městech a také řada interních i meziprogramových seminářů, kdy jsme sdíleli zkušenosti s projektem Urbanadapt nebo jinými. Ve městech probíhala mimo jiné i šetření z hlediska možných rizik a ohrožení municipalit v běžném provozu. Smyslem bylo najít reálné podklady pro výše popsané případové studie a zobecnit poznatky do metodiky.

 

Výstupem projektu Adaptace sídel na změnu klimatu na jeho konci je samozřejmě kromě konference a jejích materiálů ještě mnohem více:

Metodika pro města a obce (odborně recenzovaná a validní)

Publikace Adaptace na změny klimatu (určená zejména místním městským úřadům)

Informační www stránky adaptace sídel

Facebookový, velmi živý profil Adaptace sídel na změnu klimatu

Případové studie vzniklé pro modelová města, tedy jakési návrhy strategie Adaptace pro města

Výukové metodické listy pro pedagogy místních škol

Přednášky a VŠ studijní opora pro výuku předmětu Adaptace sídel na změnu klimatu na vybraných školách

Znalostní báze – pomocný e-systém na webu k dispozici pro města a obce, které jej využijí pro tvorbu vlastní strategie adaptace na důsledky změny klimatu

 

Celý projekt byl zaměřen na sdílení, bude tedy doplněn propagačními a síťovými aktivitami mezi obcemi a dalšími nositeli tématu,. Odborné databáze, publikace a další budou stejně jako další výstupy projektu nabídnuty elektronicky k využití dalším zájemcům a zejména municipalitám.

 

Smyslem projektu je nadále myšlenku tvorby „cestovních map k adaptaci sídel“ popularizovat a rozšířit tak, aby se města a obce v ČR mohly dostatečně připravit na již změněné podmínky v podnebí a také aby v zájmu adaptace (přizpůsobení) na tyto změny mohly efektivně využívat své zdroje.

 

Projekt v konečném důsledku, jak doufáme, přinese značné úspory a zefektivnění činnosti nejen našim pilotním městům, ale i dalším městům, obcím a jiným subjektům a sítím, z nichž některé naše výstupy již nyní spontánně využívají.

 

Pro potřebu propagace zprávu zpracoval užší tým projektu Adaptace sídel dne 27.9.2016.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Za koordinátory projektu a nositele projektu

 

Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D.                                                                                            

Ředitel Civitas per Populi o.p.s.

 

Rozhovor 7.11.2016 o přizpůsobení měst změnám klimatu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3739538

Konference Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize

Zobrazit podrobnosti

Ve dnech 2. – 3. října 2014 se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní odborná konference „Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize“. Konference navázala na obdobný projekt realizovaný v loňském roce s názvem Okamžiky proměny. Pořadateli konference byli Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Civitas per populi o.p.s. Partnerem konference byla Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice. Konference se vytkla za cíl zaměřit se na nenahraditelný potenciál zeleně ve městech a v příměstské krajině. Na konferenci se sešlo přes 50 odborníků v oblasti zahradní architektury, urbanismu a krajinotvorby, ale také historikové umění a zástupci měst.

Konference byla rozdělena na dva programově zcela odlišné dva dny. První den byl věnován referátům a diskusi a druhý den odborným exkurzím. Připraveny byly tři trasy - Historická zeleň centra města, Městská a příměstská zeleň Hradce Králové a Po zeleném okruhu města na kole.

Konferenci zahájil úvodním slovem emeritní děkan Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity doc. Ing. Petr Kučera, CSc. a za pořadatele Mgr. Lenka Jaklová. Vlastní program byl rozdělen do čtyř tematických bloků. Úvodní blok s názvem Význam zeleně pro kvalitu života města odstartoval doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici referátem na téma Systémy zeleně a kvalita života. Zcela odlišný pohled na danou problematiku pak přinesl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. z Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze, jehož příspěvek se zamýšlel nad Zelení měst a její úlohou ve světle klimatické změny. První sekci zakončila Ing. arch. Lenka Zídková, předsedkyně představenstva a.s. Městské lesy Hradec Králové referátem zaměřeným na Význam městských lesů pro život obyvatel v Hradci Králové. Druhá dopolední sekce se věnovala historické retrospektivě zeleně ve městech. Historik umění Mgr. Ladislav Zikmund-Lender z Národního památkového ústavu vyzdvihl roli Františka Thomayera pro rozvoj městské zeleně nejen v Hradci Králové v 1. polovině 20. století. Tematicky na něj navázal Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru Památkové péče města Hradce Králové, když zhodnotil Okrašlovací hnutí v Hradci Králové v 1. polovině 20. století i doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z Vysoké školy regionálního rozvoje, která pohovořila o Proměnách zeleně v ulicích centra Hradce Králové. Dopolední část pak zakončil Bc. Michal Kurz z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy referátem na téma Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost v letech 1912 – 1915.

Odpolední část pak byla rozdělena na dva tematicky komplementární bloky, kdy ten první se zabýval teoretickými aspekty městské zeleně a druhý zelení mezi teorií a praxí. Teoretickou část zahájili Ing. Lukáš Štefl ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici představením závěrů své disertační práce na téma Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně, na kterého navázal doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. zastupující stejnou instituci obecně teoretickým referátem zamýšlejícím se nad Přírodní infrastrukturou území v organismu města. Ing. Eva Sojková a Ing. Michaela Glosová pak představili aktuální práci vznikající ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví na téma Typologie zeleně veřejných prostorů historických jader měst  na příkladu MPZ Středočeského kraje. Poslední blok se pak věnoval, jak již bylo řečeno, zeleni mezi teorií a praxí. Vystoupil v něm Ing. arch. Pavel Zadrobílek z královéhradeckého atelieru Žárovka architekti s praktickou ukázkou vloni zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové a Ing. Dana Kolková z Odboru hlavního architekta města Hradce Králové, která představila Zeleň města Hradce Králové - současnost a vize. Poslední referát připadl na doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupku, Ph.D., který se vrátil k historické retrospektivě referátem Sady v hradebním okruhu – Vídeň vs. Praha.

Byť se všichni účastníci konference shodli na tom, že zeleň je neoddiskutovatelně významnou kvalitou pro město, každá profese vnímala tuto kvalitu jinde a někdy i vzájemně protichůdně. Následovala proto velmi bohatá neformální diskuse, která byla velice přínosná. Všechny referáty, které na konferenci zazněly, jsou obsahem konferenčního sborníku, který je volně dostupný na internetu pod odkazem: http://www.regionalnirozvoj.eu/201402/201402-kompletni-vydani.

Doufejme, že pořadatelé splní své předsevzetí a pozvou odbornou veřejnost i v příštím roce na další zajímavou konferenci na téma „Proměny“.

 

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

    

Evropský den bez aut 2014

Zobrazit podrobnosti

Společnost Civitas per Populi i v roce 2014 podpořila Evropský týden mobility.Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradce Králové zorganizovala happening ke Dni bez aut, který se konal dne 22.9. na třídě ČSA u Adalbertina. Tiskovou zprávu z konání akce naleznete ZDE. V rámci happeningu bylo provedeno i anketní šetření na téma "zda by třída ČSA u Adalbertina měla být vyhradena pěším, cyklistům a MHD". Podrobné výsledky anketního šetření naleznete ZDE.

Studie klimatické resilience Hradce Králové

Zobrazit podrobnosti

Studii si můžete stáhnout zde

Lednička do lesa nepatří!

Zobrazit podrobnosti


Civitas per Populi, o,p.s. s podporou města Hradec Králové vyhlašuje soutěž ve sběru nefunkční drobné elektroniky s názvem „Lednička do lesa nepatří!“.

 

Soutěž je zaměřena na třídní kolektivy ZŠ v Hradci Králové. Zúčastnit se nicméně mohou i kolektivy mateřských škol, případně neziskové organizace pracující s dětskými kolektivy početně přiměřenými třídním kolektivům ZŠ. Pro třídu, která nasbírá nejvíce předmětů (nefunkční mobily, MP3, sluchátka...), bude připraveno zábavné dopoledne na Mazurových chalupách v Novohradeckých lesích s environmentálně zaměřeným programem a odměnou.

 

Soutěž bude probíhat od 10. února do 12. března a zájemci se mohou přihlásit zasláním e-mailu na adresu civitasperpopuli@gmail.com.

 

Ve stejné době probíhá sběr elektroodpadu i v Salonu Královéhradeckém (Gočárova 761/20, Hradec Králové – vedle Cross Café na Ulrichovo nám.). Každý kus staré elektroniky zde můžete vyměnit až do konce března 2014 každé úterý a čtvrtek od 14-18 hodin za výborný bonbon.

 

Eva Hessová

24. ledna 2014

 

Vyhodnocení soutěže Lednička do lesa nepatří.

 

Dne 21. 3. proběhlo oficiální vyhodnocení soutěže pro „Lednička do lesa nepatří“, kterou uspořádalo Civitas per Populi o. p. s. s podporou města Hradce Králové. Soutěže ve sběru drobného elektroodpadu se účastnili žáci základních škol z Hradce Králové. V rámci soutěže bylo nasbíráno k recyklaci bezmála 1400 kusů drobné nefunkční elektroniky. Vítězi soutěže se stali žáci tříd 5. B a 2. O ze Základní školy Jiráskovo náměstí v Hradci Králové. V pondělí 31. března 2014 bylo pro vítězné třídní kolektivy v soutěži uspořádáno zábavné dopoledne na Mazurových chalupách. Tematický ekologický program probíhal pod vedením lesníků z a.s. Městské lesy Hradec Králové a pro děti byla přichystána řada různých aktivit. Hlavní cenou byl obří dort v podobě mobilu.

 

Dále byly děti odměněny drobnými dárky a získaly rovněž diplom o absolvování Lesní školy. Dárky do soutěže věnovala firma Asekol, která rovněž zajistí ekologické zpracování vybraného elektroodpadu.

 

1.4.2014

Eva Hessová


Fotogalerie akce:

Projekt TAČR TD020281 Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů

Zobrazit podrobnosti

 

doba řešení: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015

řešitelé projektu: Civitas per Populi a T-mapy

hlavní řešitel projektu: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

představení projektu:

 

Stěžejním prostorovým procesem, který v současnosti v prostoru ČR, ale i v Evropě probíhá, je proces urbanizace. Tento proces má ale řadu fází, které se odvíjejí od ekonomicko-společenských podmínek v tom kterém území.

 

Územní soudržnost vedle sociální a hospodářské soudržnosti představuje další dimenzi soudržnosti. Územní soudržnost přispívá ke zvýšení konkurenceschopnost území ČR, přispívá ke zlepšení životních podmínek občanů i k růstu kvality životního prostředí. Úkolem je, prostřednictvím diferencovaných politik, zajistit dlouhodobé výsledky. V ČR se zatím daří zachovávat vzájemnou rovnováhu mezi urbanizací a ochranou venkovských oblastí. Je však nutné dále pracovat s geografickým prostorem ČR, jeho výhodami a přednostmi a navrhovat způsoby, jak zabránit vzniku a prohlubování územních disparit např. vylidňování venkovských oblastí, masivní suburbanizaci či nadměrnému růstu jádrových měst.

 

V současnosti chybí nástroj, kterým by bylo možné měřit procesy urbanizace - územní dynamiky v čase a tím mít relevantní podklad pro regionální politiky a územní a strategické plánování na všech relevantních úrovních tj. státní a krajské, které tyto procesy svými politikami mohou ovlivňovat. Nástrojem - indikátorem, který může jednoduchou cestou hodnotit komplex prostorového rozvoje, strukturálních otázek a prostorových příležitostí stejně tak, jako prostorových dopadů politik ČR a krajů, bude "indikátor územní dynamiky". Sestrojením a měřením indikátoru územní dynamiky bude vytvořen nástroj pro plánovací úřady, který objektivně popíše stav územní změny na úrovni ORP, krajů i celé ČR v čase.

 

Statisticky sledovaných dat popisujících teritoriální aspekty územního rozvoje je výrazně méně a řada z nich má binární charakter (jev se v území vyskytuje ANO /NE). Regionální statistiky na úrovni ORP nejsou v oblasti dopadů územních politik mnohdy použitelné. Z tohoto důvodu není pro sledování teritoriální koheze - územních disparit ČR na úrovni ORP (méně již krajů) možné využít existující statistické databáze. Je proto třeba obrátit se k jiným zdrojům dat, které jsou pro území ČR na úrovni ORP a krajů dostupné. Jedním z těchto zdrojů jsou např. data z dálkového průzkumu Země.

 

Hlavním z výstupem navrhovaného projektu proto bude návrh metodiky pro nastavení jednotného monitoringu změn v území - územní dynamiky ve vazbě na nastavené plánovací nástroje - strategie rozvoje na úrovni ČR a jednotlivých krajů a založení časových řad pro jeho dlouhodobé sledování. Tento indikátor budou klíčovým nositelem politických zpráv o postupu realizace a výsledků politik prostorové koheze - snižování územních disparit v ČR.

 

Účelem projektu je nastavení monitoringu a sestavení databáze a indikátoru územní dynamiky, jako jednoduchého nástroje – prostředku pro sledování a měření vývoje územních disparit a urbanizace v čase. Pro tyto procesy bude možné měřit regionální rozdíly dle jednotné metodiky a bude možné lépe monitorovat dopady rozvojových politik a územního plánování. Na základě výsledků monitoringu bude z pohledu ČR možné reagovat novými politikami a územními strategiemi.

 

Indikátorem využitelným pro implementaci ve smyslu dostupnosti dat, pro které je i reálné zajištění rozvoje regionálních dat jsou indikátory územní dynamiky sledované pro územní jednotky ORP prostřednictvím dat z dálkového průzkumu Země. Indikátor územní dynamiky stanoví mechanismus měření územní dynamiky – rychlosti urbanizace (záboru) dosud neurbanizovaných ploch a měřením podílu brownfields na urbanizované ploše a rychlosti reurbanizace ploch brownfields.

 

Cílem projektu je přispět k udržitelnému rozvoji území s důrazem na zamezení negativních územních dopadů urbanizace a suburbanizace na úrovni ORP a krajů. Předkládaný projekt vychází ze současných poznatků urbánního vývoje v evropském prostoru a navrhuje tyto poznatky dále rozšířit a vytvořit nástroj – indikátor, kterým bude možno v čase sledovat prostorové změny tj. územní dynamiku s cílem ovlivnit plánovací politiky a strategie tak, aby došlo ke snížení regionálních disparit. Na základě využití tohoto nástroje – indikátoru pak bude zpětně možné ovlivňovat politiky a plánovací nástroje tak, aby prostorový vývoj ČR směřoval k eliminaci regionálních disparit.

 

Jedním z výstupů navrhovaného projektu proto bude návrh metodiky (testované na pilotních studiích ve 2 krajích ČR) pro nastavení jednotného monitoringu územní dynamiky. Tyto informace budou klíčovými nositeli politických zpráv o postupu realizace a výsledků politik prostorového rozvoje ČR.

 

Výstup projektu, Metodiku měření a monitoringu územních změn, naleznete ZDE. Přílohu k metodice, pilotní studii, naleznete ZDE.

Podpora Střední technické JHP školy v Kambodži

Zobrazit podrobnosti

Spolek JHP škola vydal v prosinci 12/2016 tiskovou zprávu o stavu školy, kterou naleznete ZDE.

 

 

V rámci rozvojových aktivit sdružení významně podpořilo výuku na střední technicky zaměřené škole JHP pro zcela nemajetné studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého Angkor Watu v Kambodži. Kromě činnosti při podpoře této školy se podařilo po katastrofálních záplavách v roce 2011 zajistit pomůcky pro obnovení výuky na základních školách pro místní zemědělce.

Stav školy v roce 2016

Po návratu z JV Asie, se ozýváme se zprávou, jaký je reálný stav v projektu rozvojové pomoci - JHP škole a co se událo a čeká nás...

Na konci ledna jsme navštívili za CPP Siem Riep a taky kontaktovali Sophata P. v JHP škole v Puoku, aby nás čekal ve škole. I přes začínající Čínský rok opice nás on i studenti čekali, jen principála Saritha jsmne se nedočkali, zřejmě se toulal někde v Thajsku.

Ve škole jsme předali dary, tedy sluchátka, mikrofony a rozdělovací krabičky k PC, co jsme zajistili se sdružením JHP skola, což zejména technikovi Soknovi způsobilo radost, protože se rozšíří možnost komunikovat přes Skype na dálku na více počítačích. Vzhledem k cestě i financím byla naše dodávka sice omezená, ale vítaná. P. Sokna dále čistí a montuje PC pomocí místnosti s termity, ale to už patří k věci.
Jak psal Roger, tak tam teď byli i zdravotnice a doktor z US College nově učit sestry a současně pomáhat a léčit nové studenty.

Minulý rok všichni studenti dostali místo, ale bohužel 6 se jich vrátilo do vesnice a ihned se oženili, vdaly, což vidí p. Sophat trochu jako chybu... Letos je studentů 53 a to i ze vzdálenějších regionů a dojíždí jich více. Jsou jako vždy plaší, usměvaví a příjemně nedotčení civilizací.

Škola přerostla své meze :

1) proud z fotovoltaiky nestačí (dva panely se přidaly svépomocí) a baterie se úplně vybouchaly, tak je tam přívod Thajského proudu, který se pouští navečer, ale je notně drahý!
Nabídli jsme Sophatovi nějakou dodávku LED světel, která spotřebují energie nejméně, což by pomohlo při nočním svícení snížit cenu (je potřeba cca 16 LED žárovek).
2) voda ze studny už nestačí na vaření a další potřebu, a tak jsou nouzově připojení na městský vodovod Puoku, což je opět drahé, nejde to  moc jinak řešit než snížením spotřeby a taky úsporou na WC... Chtělo by to další studnu a pozemek.
3) zahrada dostala na podzim a vloni co proto, a tak jsou nové papáji a leccos utrpělo, např. skleníky, začíná být málo jídla, proto by bylo fajn hledat peníze na sponzorování dalšího rozvoje školy a zejména na nákup asi 3/4 hektaru pozemku přes silnici na rozšíření zahrady a staveb. Majitel to ví, spekuluje a pravidelně zvyšuje cenu pozemku, už je cca na 600 tis. Kč. Bohužel i tenhle nákup je do budoucna pro školu nutný!

Fotografie z letošní cesty naleznete ZDE.

Sbírka psacích potřeb pro školu JHP 2012

V roce 2012 občanské sdružení vybralo několik kilo propisek, fixů, tužek atd. Celkový počet byl odhadnut na dva a půl tisíce kusů psacích potřeb, pravítek, ořezávátek atd. Tato sbírka byla doručena  do Kambodžské střední technické školy a dalších základních škol v regionu. Blíže o předání v tiskové zprávě.

předání sbírky psacích potřeb

                                                   Foto z předání psacích potřeb pro školu JHP v Kambodži 

 

Sbírka zdravotnického materiálu pro školu JHP 2013

Začátkem roku 2013 občanské sdružení Civitas per Populi vyhlásilo sbírku zdravotnického materiálu pro Kambodžu, která byla spojena s několika doprovodnými akcemi. První z akcí byl Kambodžský večer s promítáním Marka Špinky o založení střední technické JHP školy. Další akcí byla vernisáž dobročinné výstavy fotografií Georgi Stojkova z Kambodži- Děti patří do školy. Poslední akcí bylo promítání filmu Nepřátelé národa o kmérských válkách, zachycující historii Kambodži. Tento doprovodný program provázela Tříkrálová sbírka zdravotnického materiálu ve prospěch kambodžských školáků, která byla osobně předána na začátku února 2013. Bylo předáno celkem 6kg zdravotnického materiálu, 4kg psacích potřeb ze sbírky z roku 2012 a 4 mobilní telefony. 

 

Předání zdravotnického materiálu

Tiskovou zprávu o předání zdravotnických potřeb najdete zde.

 

Získání grantu pro rok 2013

OS Civitas per Populi v únoru získalo na rok 2013 grant od ministerstva zahraničí na rekonstrukci přilehlé budovy střední technické JHP školy a na vybudování políček v areálu školy. Toto pokračování projektu podpory školy JHP slouží k zajištění ubytování studentů a částečnou samostatnost v zásobování školy potravinami. Celkový popis projektu a jeho ambice najdete zde.

 

Projekt Ekologizace a rekonstrukce budovy zázemí
technické střední JHP školy pro nemajetné děti
v Puoku v Kambodže dokončen

Tisková zpráva.

Sdružení Civitas per Populi v kooperaci se sdružením JHP škola podporuje v těsné součinnosti s NGO Cambodian School Project (CSP) rozvoj a výuku ve střední technické JHP škole v Puoku v Kambodže. Střední technická škola vznikla a byla podporována jako cílová aktivita navazující na dosavadní činnost CSP při tvorbě sítě základních khmerských škol. Smyslem JHP školy bylo umožnit talentovaným a motivovaným mladým Khmerům získat nejnutnější střední technické vzdělání v praktických oborech a také následnou nezbytnou praxi tak, aby se mohli uplatnit na trhu práce. Tato aktivita je organizována v regionu Siem Riep, protože mimo hranice okruhu historického Angkoru (areál dědictví UNESCO) jsou zemědělské oblasti v okolí extrémně zanedbané a chudé, navíc je zde mládež silně ohrožena otrockou prací a prostitucí.

Civitas per Populi je organizace z Hradce Králové, která se dlouhodobě zabývá vědou, výzkumem, publikační činností a šířením zkušeností do rozvojových zemí (dříve zejména na Balkán). K aktivitám v Kambodži se dostala v rámci spolupráce na podpoře kambodžského školství spolu se sdružením JHP škola. JHP škola (sdružení i škola) vznikly z iniciativy bývalého skautského oddílu (dnes woodscraft) Kruh, který sdružoval podobně naladěné a k podpoře zahraničních aktivit v rozvojových zemích připravené bývalé členy s rodinami a přáteli. Od roku 2011 byla myšlenka školy realizována a dnes má JHP škola první běh absolventů, včetně praxí za sebou a jejich úspěšnost je vyšší než u absolventů řady středních škol a lyceí v Kambodže, včetně privátních. Mezi zaměstnavateli škola v regionu získává velmi dobré jméno a studenti jsou silně motivováni, aby studovali plně a studiu se věnovali.

Škola byla dokončena v lednu 2012 a posléze byl pozemek rozšířen o další starou budovu a volnou plochu. V rámci spolupráce s JHP a CPP byly vytvořeny v zázemí - ubytovna, chovný rybník, pokoj pro hosty, knihovna, ovocná a zeleninová zahrada, houbová násada, chov drůbeže a další. Současný stav je velmi potěšující a v mnoha parametrech směřovala škola k soběstačnosti, kromě energie, kde náklady na elektřinu byly doposud značné.

 

Smyslem projektu financovaného z prostředků rozvojové pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci České rozvojové spolupráce bylo zkvalitnění zahrady a dovybavení domku pro studenty, dotvoření zeleninové a ovocné zahrady a zejména snížení nákladů na energii (elektrická energie dovážená z Thajska je drahá a síť v okolí Siem Riepu je nestabilní).

V úvodní fázi byl do JHP školy v Puoku ve třech sledech (leden, únor až březen 2013) dovezen provozní materiál pro výuku, zdravotní zabezpečení a zahradní práce (ty organizovala na místě Ann Gardner z CSP v období 2-3/2013).

V lednu během návštěvy byla škola dozásobena psacími potřebami, papíry, mobilními telefony s nabíječkami a také zásilkou léků a zdravotního materiálu, včetně základního návodu na užití. V rámci lednové návštěvy proběhla zevrubná kontrola kvality a stavu budov zejména pak „nové“ – starší vykoupené budovy a její zaměření pro přípravu renovace, na kterou měl být zaměřen projekt, současně byly zkoumány možnosti zajištění osvětlení a zásobování energií prostřednictvím fotovoltaických panelů. Byly připraveny podklady pro projekt a návrhy na instalace.

Během únorové návštěvy byly dovezeny na místo další zdravotnické potřeby léky, semena vybraných užitných rostlin, zahradnické a zdravotnické potřeby, papír a psací potřeby. V rámci návštěvy byl kontrolován stav techniky a konzultováno zadání pro zajištění fotovoltaických panelů z hlediska kapacity a využitelnosti sluneční energie v JHP škole.

Během březnové návštěvy bylo dovezeno několik mobilů, psací potřeby, papír a zdravotnický materiál k dalšímu využití při provozu JHP školy a byl zkontrolován stav zeleninové zahrady a postup při pěstování rostlin a vytvoření chovného rybníka na pozemku školy.

V následujícím období začaly práce jednak na zajištění terénních úprav – dotvoření chovného rybníku a násady ryb, zajištění semen a hnojiva pro zahradu, zajištění zařízení pro zlepšení odtokových poměrů z pozemku, zkvalitnění stavu kuchyně školy a příprava pokoje pro hosty a ředitele školy. Současně byl připraven projekt na opravy objektů a plné využití fotovoltaického systému pro školu.

V období září 2013 bylo povoleno vyplatit nám předběžně částku grantové podpory MLP a v konci září 2013 se rovněž ke dofinancování rozhodla přispět organizace CSP.

Situace však byla v začátku října 2013 velmi špatná z hlediska rozmarů počasí, a to v době, kdy jsme v koordinaci s Kambodžskou odnoží CSP a vedením JHP školy zahájili na místě poptávkové řízení na dodávku solárních panelů a jejich instalaci. Posléze se partnerům podařilo najít odpovídajícího dodavatele za rozumnou cenu a hlavně s odpovídajícím výkonem FV instalace. Zakoupená technika byla uskladněna ve škole a na bezpečných místech po dobu průchodu tajfunu a následných dešťů na území Kambodži v polovině října, kdy vody jezera Tonle Sap opět dosáhly školních pozemků, a to i přes dřívější navýšení nivelety pozemku a další bezpečnostní opatření.

Po skončení dešťů, opadnutí vody a zlepšení počasí bylo přikročeno jednak k opravě zahrad, odvodnění, úpravě rybníka, dále pak k instalaci a rozvodům solární elektřiny do budovy k odběrným místům tak, aby škola byla maximálně soběstačná. Organizace CSP zaslala na místo další finance ve slíbené výši, ale instalace si vyžádala novou stavbu, a to vytvoření budovy pro rozvodnu FVE a současně i bateriovnu. Malá budova byla postavena v rámci projektu. Část prostředků byla využita na úpravy pozemku, úklid budovy a opravu školy po tajfunu.

K začátku listopadu byl spuštěn zkušební provoz FVE a pak i plný provoz.

Realizovaná pomoc překročila parametry, protože se ukázalo, že provoz FVE ve dne je schopen v Kambodže zajistit za běžného dne chod šicích strojů, chod PC a notebooků a další techniky, případně i zajistí chod pumpy na čerpání pitné vody ze studny do nádrží a toalet. Jedinou spotřebu, kterou fotovoltaická energie momentálně nepokryje, jsou žehličky na úpravu oděvů, ale to bude řešeno v dalším období zajištěním speciálních úsporných žehliček s nízkou spotřebou energie.

Projekt byl po celou dobu propagován v ČR mezi donory, a proto se podařilo zajistit úvodní dodávky materiálu pro školu a jejich dovoz na místo osobně! Dále se podařilo propagovat podporu rozvoje školství v Kambodži v rámci ČR jednak kampaní v Hradci Králové, zapojením se do kampaně celostátní s názvem “Děti patří do školy” a také v rámci centra neziskových organizací v Hradci Králové a prostřednictvím partnerství s Českým rozhlasem (rozhovor o rozvojové pomoci v Kambodže pro celostátní vysílání  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2999049 - Rozhovor o Kambodže. Návštěva 3. listopadu 2013 s Evou Boudovou).

Na závěr projektu byl vytištěn společný kalendář CPP a JHP školy pro donory, a také malé kalendáříky pro spolupracovníky a příznivce projektu.

Cíle projektu jak v ČR, tak v Kambodži se podařilo v omezeném čase a s jistými problémy nejen naplnit, ale významně překročit. V rámci propagace ČS zahraniční pomoci měl projekt významný efekt na komunitu donorů a realizace v Puoku podpořila další návrh a vznik podobných projektů v okolí JHP školy.

 

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

předseda sdružení Civitas per populi o.s.                                                     H.K. listopad 2013

a člen sdružení JHP škola o.s.
 

 

INDIKÁTORY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JAKO NÁSTROJ SLEDOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ DISPARIT V ÚROVNI OBYVATELSTVA JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ

Zobrazit podrobnosti

Občasnské sdružení Civitas per Populi dokončilo projekt INDIKÁTORY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JAKO NÁSTROJ SLEDOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ DISPARIT V ÚROVNI OBYVATELSTVA JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ, jehož cílem bylo zavedení jednotného systému sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území, který bude vzájemně skladebný nejen po jednotlivých jeho oblastech – ekonomické, environmentální a sociální, ale bude skladebný i hierarchicky tj. od lokální, přes regionální až po státní úroveň. Navržený jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území bude zároveň kompatibilní s územně plánovacími podklady podle nového stavebního zákona.

 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 v Hradci Králové

Zobrazit podrobnosti

 

Občanské sdružení Civitas per Populi a Dopravní podnik města Hradec Králové s velmi tichou podporou Města Hradec Králové uskutečnili dne 20. září pro občany, zejména pro děti a rodiny s dětmi a také návštěvníky městana Ulrichově náměstí

již Druhou akci k Mezinárodnímu dni Bez aut, který je součástí Týdne udržitelnosti (Week of sustainability)

 

Na akci se dále podíleli prodejci Elektrokol - firma Guewer CZ, s.r.o., Brno (ukázky výrobků, včetně elektroskateboardu), Městská policie, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.(čepováno bylo prověřené nealko-pivo a limo), Restaurace Pod terasami (servírovány skvělé teplé nápoje a zákusky), BESIP (ukázky a prodej bezpečnostních prvků a odrazovek) a také hudební skupina KMOTRA Rock Revival, která přispěla k pohodě slušnou sbírkou rockových i beatových písní.

 

Součástí akce byla expozice, kde byl připraven k prohlídce v podstatě již historický autobus Škoda 706 RTO (byl vyráběn v letech 1958 až1972), současný autobus IRISBUS z vozového parku Dopravního podniku města Hradce Králové, kde jeho pracovníci podávali veřejnosti aktuální informace o MHD a to zejména v souvislosti se zavedením nové linky č. 19 do fakultní nemocnice a elektrobus SOR EBN společnosti SOR Libchavy, ve kterém se mohli zájemci i svést v rámci ukázkové jízdy v průběhu programu (udržitelná hromadná doprava je jedním z hlavních témat). Nechyběla ani ukázka záchranářské techniky a do akce se zapojili i aktivní lidé z vedení kampaně proti těžbě břidličných plynů hydraulickým frakováním – STOP HF. Tato aktivita byla zapojena do Dne bez aut mimořádně, protože podle posledních zpráv je v přípravě těžebních firem žádost o ložisko sahající od Městských lesů Hradec Králové, až po Chrudim, které by ohrozilo podzemní vody a rekreační zázemí města.

Den Bez aut navštívili dopoledne i odpoledne zejména školáci a mladí lidé, včetně rodin s dětmi, které o Den bez aut měly velký zájem, poslouchali písničky nebo se zastavili na občerstvení zdarma a spojili jej s prohlídkou techniky a dalších exponátů. Zábava a aktivity probíhaly na náměstí do 5ti hodin večer.

Den bez aut měl ovšem i své problematické body, protože úředníkům odboru rozvoje se nepodařilo z neznámých důvodů provést v odpoledních hodinách předem dohodnuté omezení dopravy na Ulrichově náměstí a to omezilo návštěvnost na akci, která přišla o její hlavní zajímavost, tedy „zažít Ulrichovo náměstí alespoň jeden den v roce bez aut!

 

I přes různé problémy se akce vydařila a oslovila řadu návštěvníků, kteří po tento den nechali auto doma a přispěli tak ke zklidnění dopravy ve městě i k ochraně klimatu.

Nezbývá, než se těšit na příští rok 2013, kdy bude Den bez aut tématicky rozšířen o další prvky a jak doufáme, tak se nám podaří i zastavení dopravy v centru realizovat

foto1, foto2, foto3, foto4,foto5

Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza strategického plánu)

Zobrazit podrobnosti

Začátkem května 2012 naše sdružení začalo pracovat na projektu: Strategický plán obce/města z pohledu rovných příležitostí (gender analýza strategického plánu), na který získal finanční podporu od nadace Open Society Fund Praha.

Cílem projektu je posoudit dopady a přínosy jednotlivých cílů strategických plánů jednotlivých měst nejen na muže a ženy, ale i na ostatní skupiny, které se v dané komunitě vyskytují. Toho bude dosaženo prostřednictvím navržené gender analýzy, rozšířené na komunitní analýzu. Více informací lze naleznete v podrobném popisu projektu nebo v tiskové zprávě o začátcích projektu.

Pro vytvoření této analýzy bylo vybráno 15 největších měst dle počtu obyvatel v České republice (bez hlavního města Prahy), jednalo se o města Brno, České Budějovice, Frýdek Místek, Havířov, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Z jejich strategických plánů získána potřebná data, která byla dále zpracována expertní skupinou. Více zde v tiskové zprávě.

Ke každému městu byl pak vytvořen zvlášť dokument ve formátu tabulky s přehledem všech Cílů prioritních oblastí příslušného strategického dokumentu, který pak sloužil jako dotazník pro odobrné hodnititele. Hodnotitelé měli ke každému cílu přiřadit bodovou hodnotu 1 - 5, která určovala dopad vybraného cíle na danou expertní skupinu dle svých priorit. Vyplněné dotazníky byly dále statisticky zpracovány. Při analýze byla použita metoda Topsis založená na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty.

Výsledky získané ze statistického programu byly převedeny zpět do textové podoby a zpracovány v publikaci popisující metodiku. Jednotlivé části publikace jsou k dispozici níže:

  1. Úvod
  2. Popis prací na projektu
  3.  Podrobné výsledky za jednotlivá města:

     4. Manažerské shrnutí

     5. Vyhodnocení a závěry

 

Dále byly získaná data publikována v odborném článku dostupného v internetovém časopise Regionální rozvoj zde, na portálu Veřejná správa online a také v časopisu Radnice, který vydává Magistrát města HK. Také byla vydána třetí tisková zpráva s genderovým hodnocením pro Hradec Králové, možné stáhnout zde.

Výsledky tohoto projektu budou také prezentovány na semináři Fakulty architektury VUT Brno v dubnu 2013 a také na konferenci s názvem Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma Obyvatelstvo, region a bezpečnost na Univerzice v Pardubicích dne 30. května 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace bilaterálního kurzu regionálního rozvoje a strategického plánování pro Kosovo

Zobrazit podrobnosti

Zpracování koncepce bytové politiky Nového Města nad Metují zejména s ohledem na sociální bydlení (leden 2012 - 20.4.2012)

Zobrazit podrobnosti

Realizace koncepce bytové politiky Nového Města je rozdělena do 3 fází:

1. Analýza bytového fondu s ohledem na potřeby bydlení seniorů, zdravotně postižených a osob ohrožených sociálním vyloučením

2. Realizace kulatých stolů

3. Zpracování koncepce bytové politiky Nového Města nad Metují

Fotografie z 1. kulatého stolu konaného 4.1.2012:

První kulatý stůl v NMnM

První kulatý stůl v NMnM2

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2011 v Hradci Králové

Zobrazit podrobnosti

Ve čtvrtek 22.září 2011 se uskutečnil již 10. ročník Evropského dne bez aut, který iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. I krajské město Hradec Králové si nenechalo ujít příležitost a podpořilo myšlenku Evropského dne bez aut, 22.září jezdila po Hradci zdarma mimořádná linka MHD. Za spolupráce Dopravního podniku a Magistrátu města Hradce Králové se o.s. Civitas per Populi pokusilo touto akcí upozornit cestující na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a zároveň poukázat na bezpečné a poměrně komfortní cestování městskou hromadnou dopravou. Cestujícím se akce líbila, i když byli mnohdy překvapeni autobusem bez číselného označení, který nesl nápis "Den bez aut - doprava zdarma."

Ke Dni bez aut také hrála v odpoledních hodinách na Terminálu HD v Hradci Králové k poslechu rocková kapela Kmotra, aby cestujícím zpříjemnila čekání na autobusové spoje a třeba i upozornila kolemjdoucí, že tento den by neměl zůstat zcela bez povšimnutí. 

Více si můžete poslechnout reportáži rádia Český rozhlas Hradec Králové: Den bez autCRoHK.mp3

Fotodokumentace:

Autobus zdarma.jpg

Cestujici na zastavce.jpg

Cestujici s hosteskou.jpg

Jizdni rad.jpg

Kmotra na Terminalu.jpg

Male obcerstveni.jpg

Mimoradna linka ke Dni bez aut.jpg

Na palube autobusu.jpg

Oznaceny autobus.jpg

Reportaz Ceskeho rozhlasu.jpg

Rockova kapela Kmotra 1.jpg

Rockova kapela Kmotra 2.jpg

Školení o udržitelném rozvoji, šetrnosti a adaptaci na změny klimatu – aktuální situace, URČENO PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ (PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS, OBČANSKÁ NAUKA)

Zobrazit podrobnosti

 

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI za podpory Ministerstva životního prostředí ČR poskytlo učitelům základních škol studijní materiály o udržitelném rozvoji jako podklad pro použití ve výuce.

Výukový manuál ke stažení zde: Školení o udržitelném rozvoji

Mgr. Michael Pondělíček,

předseda o.s. Civitas per Populi

tel. 602 268 908

e-mail: mpondelicek@gmail.com

Zvláště chráněná území okolí Hradce Králové

Zobrazit podrobnosti

Projekt chráněná území okolí Hradce Králové vznikly proto, aby prezentoval chráněnou přírodu v okolí krajského města Hradec Králové (bez ohledu na správní hranice) a umožnil tak běžnému návštěvníku, turistovi, cyklistovi a dalším u zejména Novohradeckých lesů a jejich okolí poznat souvislosti mezi jednotlivými územími chráněnými podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a orientovat se v jejich rozmístění v krajině. Většina území je již z povahy obhospodařování krajiny umístěna podle vodní toků a také v Královéhradeckých lesích východně od města. Polní zemědělská krajina západně od města neumožnila žádná přirozená, či přírodě blízká území zachovat.

Bližší informace o projektu naleznete zde: http://www.chranenauzemi-hk.cz/

http://www.civitas-group.cz/soubory/Hradecke_lesy_mapa_HK.pdf


Projekt vznikl s finanční podporou Města Hradce Králové a a.s. Městské lesy Hradec Králové.


„MOBILY JDOU DO NEBE TAKÉ V HRADCI!“ – VYHODNOCENÍ OTEVŘENÉ SOUTĚŽE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY 2. STUPNĚ Základních škol v Hradci Králové

Zobrazit podrobnosti

 

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI za podpory neziskové společnosti pro sběr elektroodpadu ASEKOL s.r.o. vyhlásilo soutěž pro třídní kolektivy žáků 2. stupně ZŠ v Hradci Králové ve sběru nefunkčních mobilních telefonů a další drobné elektroniky (fotoaparáty, ovladače TV, MP3 přehrávače apod.).  Soutěž probíhala od 3. do 31. října 2011.

Soutěž ve školách probíhala od 3. do 31. října 2011 a aktivně se do ní zapojilo 5 základních škol v Hradci Králové tedy celkem 14 zdatných třídních kolektivů.

Celkem bylo nasbíráno 860 ks mobilních telefonů, TV ovladačů, MP3 přehrávačů, fotoaparátů a další drobné elektroniky, které byly již odvezeny k recyklaci, případně po opravě budou znovu použity v rámci donorské činnosti společnosti ASEKOL (mobily do dětských domovů, silně postiženým invalidům, atp.) a některé zajímavé kousky ze sbírky skončí v Muzeu elektrospotřebičů, ze kterého byla část vystavena v létě i v Hradci Králové.

Vítězná třída v soutěži v Hradci Králové, tedy třída 7.B Základní školy Jiráskovo náměstí po vyhodnocení výsledků ale dostala nejen Pamětní Diplom, ale dne 9.prosince prožila veselé dopoledne v Novohradeckých městských lesích na Mazurových chalupách pod názvem „Cesta lesem“. Dalšími třídami v pořadí byly7.A a 9.B ze stejné základní školy.

Veselé dopoledne v lese začalo bohužel pro vítězné sedmáky deštivě, takže začátek strávili v Mazurově chalupě. K právě končícímu Mezinárodnímu roku lesa (2011) ukázal dětem pan Dostál z Městských lesů Hradec Králové (spolupořadatelé závěrečné akce pro děti) různá lesní zvířata, ptáky, hry a další.

V rámci „veselého dne v lese“ úspěšných žáků – sběratelů staré elektroniky dostaly děti od sdružení CPP také velký dort ve tvaru postaršího mobilního telefonu, který je nadchl.  Půlden v lese při hrách, kvízech a vycházkách uběhl velmi rychle ale i tak zbylo na závěr ještě trochu času na opékání špekáčků a popovídání u ohně. Přes nepřízeň počasí závěrečná akce pro děti dopadla úspěšně a sedmáci budou mít přes zimu na co vzpomínat.

„Ochrana občanů a přírodního prostředí Obory u Poděbrad proti negativním vlivům záměru výstavby Obchodního centra Poděbrady – Přední Lhota“

Zobrazit podrobnosti

V rámci tohoto projektu byla poskytnuta místním aktivistům odborná pomoc při obhajobě požadavků proti neoprávněné změně územního plánu a neoprávněně vydanému územnímu rozhodnutí. Jednalo se o nelegálně povolenou stavbu pro investora TESCO.

Civitas per Populi řídilo komunikaci mezi právníkem, úřadem a zástupcem odpůrců neoprávněně povolené výstavby a změny územního plánu a současně zpracovalo některé podklady pro další jednání, jako např. průzkum lokality z hlediska biologického a také rozklad skutečností zanedbaných v územním řízení a následně vedeném řízení o změně územního plánu. Výsledkem bylo zpracování odvolání a ve finále věc byla postoupena správnímu soudu.

Největším přínosem aktivity Civitas per Populi pro místní komunitu je podpora místních odpůrců nelegálně povolené stavby proti neoprávněnému postupu úřadů, který bezprecedentně v řízeních zvýhodňoval zájmy investora TESCO před zájmy místního obyvatelstva. Jako zásadní se jeví účinná právní pomoc, která byla poskytnuta, včetně odmítnutí pokusů o „uplácení“ občanských aktivistů a jejich eliminaci prostřednictvím užití zastrašovacích metod. Došlo tak ke zvýšení sebevědomí a občanského povědomí organizátorů místního odporu proti neoprávněně povolené a stavbě a zmanipulované změně územního plánu. Pro rozvoj občanské společnosti je velmi důležité, že místní komunita ví, že se lze zvůli úřadů a investora bránit. 

Výše uvedených aktivit bylo dosaženo za podpory Nadace VIA.

Klub českých turistů - TURISTIKA PRO VŠECHNY - značené trasy pro vozíčkáře

Zobrazit podrobnosti

Klub českých turistů představuje svůj nový projekt - Turistika pro všechny - mapování a značení turistických tras vhodných pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

V roce 2008 u příležitosti 120. výročí svého vzniku založil KČT veřejnou sbírku na podporu turistiky zdravotně handicapovaných spoluobčanů. Z účtu sbírky KČT jsou získané finanční prostředky použity na značení turistických tras pro vozíčkáře. Tato veřejná sbírka byla ukončena v dubnu 2011 a je z ní financována trasa v Hradci Králové.

Zveme Vás k slavnostnímu otevření nové trasy pro vozíčkáře, v neděli 4.9.2011 u Lesního hřbitova v Hradci Králové - Malšovicích.

 

http://www.civitas-group.cz/soubory/pozvanka.jpg

Více informací: http://www.civitas-group.cz/soubory/turistika pro vsechny2.pdf

Podpora demokratických procesů v komunitním plánování a transfer zkušeností z procesů Agendy 21 do regionu Balkánu

Zobrazit podrobnosti

Cílem projektu je podpora zahájení dohadovacích (konsensuálních) a komunitních procesů na půdorysu daném principy Místní Agendy (akce) 21 (MA21) ve vybraných lokalitách v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře jako nástroje pro zavádění principů uplatňované „good governance“ (dobré praxe) a principů udržitelného rozvoje při vytváření konsensuálních postupů na půdorysu MA21. Princip místní Agendy 21 je vhodný pro Balkánské země jak odrazový můstek pro vytvoření modelů konsensuálního jednání a hledání cesty kompromisů při řešení problémů místních komunit. Projekt se bude soustředit na vytvoření manuálu pro zavádění procesů komunitní spolupráce na půdorysu Místní Agendy 21 v municipalitách v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a v Kosovu. Při ověřování vše vybrané komunitě budou testovány při jednání zároveň i příklady dobré praxe z ČR i odjinud, které bude možno uplatnit při hledání společenských zákonitostí pro spolupráci v komunitách vybraných zemí Balkánu. V rámci propagace projektu budou vytvořené a odzkoušené manuály rozděleny vůdčím osobnostem a komunitám v uvedených zemích.

Sběr starých mobilních telefonů a jiných elektrozařízení (Projekt ASEKOL)

Zobrazit podrobnosti

Projekt je zaměřen na sběr starých mobilních telefonů a jiných elektrozařízení, dále také na zvýšení informovanosti o zpětném odběru mobilních telefonů. K tomu poslouží následující akce, které se uskuteční v Hradci Králové:

- soutěž "Mobily jdou i v Hradci do nebe!"

- výstava "Mobilové nebe" v Salonu Královehradeckém, následné rozšíření výstavy do škol v Hradci Králové, ve školách bude dále spuštěna soutěž o nejstarší "mobil" (děti budou výstavou motivovány ke sběru a hledání co nejstarších nepoužívaných mobilních telefonů), kde vybraní výherci ze škol dostanou cenné dary, knížky o městě apod.)

Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí – návod na ochranu klimatu ve městech a obcích

Zobrazit podrobnosti

Projekt se zabývá praxí ochrany klimatu a reakcí na klimatické změny na úrovni obcí a měst. V rámci projektu jde hlavně o transfer použitelných zkušeností s ochranou klimatu a tvorbou komunálních strategií ochrany klimatu ze Skandinávie do českých podmínek. Metody a postupy aplikované na severu Evropy budou diskutovány s odborníky a vybrané pak vyzkoušeny ve zvolené aktivní obci. Na základě zkušeností s aplikací metod a odborných doporučení bude připraven workshop pro vybrané obce a budou navržena a prezentována efektivní opatření na místní úrovni. Projekt přespěje k propagaci tématu a jeho zpřístupnění obcím a městům, což je vhodné zejména v oblasti úspory energií, paliv a reakce na změny klimatu. Ze získaných materiálů bude zpracována publikace, jak v elektronické podobě pro publikování na internetu a na CD, tak i v tištěné podobě vydáním brožury a její distribuce.

Hlavním cílem projektu je dostupným a srozumitelným způsobem prezentovat problematiku ochrany klimatu obcím a městům menší a střední velikosti v ČR a vytvořit návod („kuchařku“ s možnými otestovanými opatřeními), jak na místní úrovni účinně přispět k ochraně klimatu a tak se reálně zapojit do celoevropské politiky ochrany klimatu a reakce na klimatické změny.Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí - publikace ke stažení

 

zprava-klima.pdf

VolfM_clanek-klima.pdf

Pondělíček_článek-klima

Rešerše k ochraně klimatu

Prezentace1

Prezentace2

Prezentace3

SALON HRADECKÝCH ARCHITEKTŮ 2010 - výstava současné tvorby architektů působících v Hradci Králové

Zobrazit podrobnosti

Hradec Králové má dlouhodobě pověst města, které přeje moderní architektuře. Ne nadarmo se mu také říká Salon republiky. Předkládaný projekt se proto zabývá právě tímto segmentem kulturního života města, protože právě architektonická tvorba ovlivňuje vzhled, charakter i život města na velmi dlouhou dobu.

Cílem projektu je představit široké veřejnosti architekty a architektonické ateliéry, které v Hradci Králové působí a prezentovat jejich současnou tvorbu (realizovanou zejm. na území města Hradce Králové).

Předmětem projektu je realizace výstavy současné architektonické tvorby.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé města příp. jeho návštěvníci. Výstava bude realizována v prostorách Magistrátu města Hradce Králové tak, aby byla snadno přístupná místním obyvatelům. Vybrané části výstavy se pak dají použít i pro další prezentaci města Hradce Králové jako města s kvalitní moderní architekturou.

Předkládaný projekt podporuje kandidaturu města v rámci projektu Hradec Králové – hlavní město kultury 2015 a je plně v souladu s tezemi města v této soutěži.

„Hradecké ulice a náměstí“

Zobrazit podrobnosti

Předmětem projektu bylo zpracování a vydání publikace průvodce po významných královéhradeckých veřejných prostorech - ulicích, náměstích a parcích „Hradecké ulice a náměstí“. Projekt byl zaměřen na vytvoření publikace mapující 30 nejvýznamnějších veřejných prostorů města – náměstí a ulic zejm. městských bulvárů a parků. Toto téma nebylo dosud komplexně v Hradci Králové zpracováno. Projekt sestává z prozkoumání vytipovaných cca 30-ti veřejných prostorů a podrobného studia historických i současných pramenů a kontaktů s tvůrci současné podoby veřejného prostoru (v případě, že tento byl v nedávné době opraven či přestavěn). Shromáždění a podrobného studia podkladů (textových i výkresových částí dokumentací) a dále z popisu stávající podoby prostoru. Z vybraných cca 30-ti veřejných prostorů byla vytvořena základní databáze. Její součástí je i výběr materiálů vhodně dokumentujících jednotlivé veřejné prostory v jejich kulturně – historickém vývoji vč. chápání veřejných prostorů jako míst „kudy šly hradecké dějiny“. Jedná se zejména o historické grafiky, fotografie, půdorysy a další zajímavé části plánovací dokumentace a vytvoření profesionální fotodokumentace současného stavu jednotlivých vytipovaných veřejných prostorů.

Výzkum, management a ochrana PR Zbytka (lokalita Natura 2000) v praxi

Zobrazit podrobnosti

Cílem projektu bylo ozřejmit a prezentovat lokalitu Zbytka jako jedinečnou a důstojným způsobem ji prezentovat veřejnosti, zejména v okolních obcích v plné šíři, tak aby  bylo omezeno její poškozování laickou veřejností i místními občany v rámci vyváření odpadů, kosení luk a zajištění honitby pro místní myslivce nebo čerpání vod.

Hlavním cílem projektu bylo dostupným a srozumitelným způsobem prezentovat problematiku ochrany lokality Zbytka v kontextu ČR a Královéhradeckého kraje a zpřístupnit sebrané informace o ní místním i dalším občanům, kteří projeví zájem. Primárně byli  oslovieni místní (zastupitelé, NNO, spolky) tak, aby lokalita nebyla jejich spontánní činností poškozována, ale naopak chráněna. Projekt měl místním u obyvatelstvu umožnit zapojení do celoevropské politiky ochrany přírody (iniciativa LAB).

Vedlejším cílem byla prezentace lokality široké veřejnosti jako poslední mokřadní lokality v daném místě a biotopu s řadou cenných druhů a s ustáleným hospodařením i vodním režimem.