O společnosti

Přehled nejvýznamnější činnosti obecně prospěšné společnosti:

Veřejné prostory a život města (2002), vydání sborníku referátu stejnojmenné národní odborné konference a organizace této konference

Územní plánování v systému samosprávy (2003), pořádání odborné konference pro pracovníky veřejné správy

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu (2003), podíl na vydání odborné publikace (spolu s Fakultou architektury VUT v Brně)

High Level Conference in the Spatial Planning, účast na konferenci v Prištině ve dnech 14. – 16.7. 2003, kde předsedkyně sdružení přednesla referát na téma „System of Urban Planning in the Czech Republic”

Public Spaces and Quaility of Life (2004) vydání sborníku abstraktů referátů stejnojmenné mezinárodní odborné konference a organizace této konference pod záštitou Evropské asociace urbanistů – European Urban Research Association (EURA)

Public Spaces and Quaility of Life (2005) vydání sborníku referátů mezinárodní odborné konference

Broumovsko - náš domov (2006 - v realizaci), projekt zapojování veřejnosti do tvorby rozvojových plánů v regionu Broumov, projekt pro Centrum evropského projektování podpořený Evropskou unií v rámci projektu „Evropské projektové centrum – budování regionálního partnerství“

49+1 architektura Hradec Králové 1990 – 2005 (2006) zpracování, příprava a vydání publikace o současné architektuře Hradce Králové

Výzkum pro potřeby regionů (2004 – dosud) – zapojení do realizace a implementace výzkumných projektů zpracovávaných Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Fakultou architektury VUT v Brně

Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst (výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj WB 43-04), 2004 - 2006

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města (výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj WB 44-04), 2004-2006

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu (výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj WB 42-04), 2004 – 2006

Suburbanizace – hrozba fungování malých měst (výzkumný projekt Ministerstva pro místní rozvoj WB 20-05), 2005 – 2006

Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu (výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj WB 19-05), 2005 – 2006

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů (2007 – 2011), výzkumný projekt v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výzkumu a vývoje „Výzkum pro řešení regionálních disparit“

Výzkum, management a ochrana PR Zbytka (lokalita Natura 2000) v praxi“, realizováno 2009: projekt podpořený statutárním městem Hradec Králové

Odborný seminář s názvem Trvale udržitelné územní plánování (přístupy a zkušenosti), pořádaný o. s. Civitas per Populi, se konal 2. 4.2009 na půdě Univerzity Pardubice

OS zajistilo facilitaci „Vize Broumovska“; cílem procesu bylo definovat vizi Broumovska do roku 2029

Byl zrealizován první běh přípravného kurzu pro uchazeče o studium architektury a stavitelství (září 2009 – květen 2010)

OS zajistilo konání konference „Mikroregiony a jejich činnost“, pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s UUR, 2009

Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí, projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí, 2010

Podpora demokratických procesů v komunitním plánování a transfer zkušeností z procesů Agendy 21 do regionu Balkánu – projekt podpořený Ministerstvem zahraničních věcí, 2010

 Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni kvality života obyvatelstva jednotlivých regionů (2011) - výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (WD-69-07-4), 2007-2011

Zvláště chráněná území okolí Hradce Králové (grant MMHK) - cílem projektu bylo prezentovat chráněná území přírody a krajiny v okolí krajského města Hradec Králové, akce byla spojena s vydáním popularizační turistické přehledné mapy zvláště chráněných území a ploch ochrany přírody okolí Hradce Králové, 2010 - 2011 

 Projekt „Mobily jdou do nebe také v Hradci!“ - akce pro veřejnost zaměřená primárně na sběr starých mobilních telefonů a jiných elektrozařízení (elektronického šrotu) podpořená grantově společností Asekol, byla zaměřena také na zvýšení informovanosti o zpětném odběru mobilních telefonů, 03-12/2011

Ochrana práv občanů a přírodního prostředí Obory u Poděbrad proti negativním vlivům záměru výstavby Obchodního centra Poděbrady – Přední Lhota - projekt podpořen Nadací VIA, prosince 2010 – dosud

Ekoporadenství v Hradci Králové a okolí - za výrazné podpory Ministerstva životního prostředí a doplňující podpory Magistrátu města Hradec Králové bylo v roce 2011 umožněno poskytovat bezplatné poradenství občanům v ochraně ŽP a to v rámci podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravováno Agenturou Koniklec o.s.)

Stezka pro vozíčkáře v Královéhradeckých lesích - Grant Klubu Českých turistů, v rámci kterého byla v Královéhradeckých lesích po dohodě a ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové a.s. vyznačeny dvě trasy pro vozíčkáře (okruhy) a k tomu vytištěna skládačka s mapkou a také letáky a další k propagaci IV. stezky pro vozíčkáře v ČR, 2011

 Podpora střední školy v Puoku, Kambodža (JHP škola) - podpora výuky na střední technicky zaměřené škole pro zcela nemajetné studenty a sirotky, zajištění pomůcek pro obnovení výuky na základních školách pro místní zemědělce (2012)

Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo - aktivity směřují k vytvoření společného výukového programu mezi kosovskou a českou stranou a s přípravou studijní cesty pro kosovské studenty do ČR, 2012

Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza strategického plánu) - projekt vznikl s finanční podporou Nadace Open Society Fund Praha, 2012 

Koncepce bytové politiky pro Nové Město nad Metují - Zpracování analytické a návrhové části dokumentu spolu s uspořádáním 3. kulatých stolů, zpracováno v rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, 2012

Ekoporadenství v Hradci Králové - v roce 2012 poskytovalo o.s.  bezplatné poradenství občanům v oblasti ochrany ŽP, za podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravovaného Agenturou Koniklec o. s.), v rámci ekoporadenských aktivit se o.s. připojilo do Koalice STOP HF proti užití hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice

Značení přírodních památek a rezervací v městských lesích Hradec Králové QR kódy - moderní systém značení přírodních památek a přírodních rezervací a dalších ochranářsky i turisticky zajímavých ploch v lesích okolo města Hradce Králové v rámci spolupráce s podnikem Městské lesy Hradec Králové a.s., 2012

Prosinec 2013 - vydání odborné monografie: Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas a Martin Maštálka: Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

K 7.1. 2014 se občanské sdružení v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo na obecně prospěšnou společnost.