Aktuality

16. 4.
2020
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na téma UDRŽITELNÝ A BEZPEČNÝ CESTOVNÍ RUCH
Konference se uskuteční ve čtvrtek 16 . dubna 2020 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu AMBIS, a.s. s., Lindnerova 1, Praha 8 – Libeň
Konference se uskuteční
ve čtvrtek 16 . dubna 2020
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a
Bankovním institutu AMBIS, a.s. s.,
Lindnerova 1, Praha 8 – Libeň
 
Odborná garantka konference:
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@ambis.cz)
Konference se koná pod plnou záštitou rektorky AMBIS dr. Martiny Mannové.
 
Organizační zajištění konference:
Mgr. Lenka Kudličková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS (lenka.kudlickova@ambis.cz, tel. 776 522 579)
 
Jednací jazyk:
Čeština, Slovenština, Angličtina
 
Standardní vložné 300,- Kč
Zlevněné vložné pro absolventy VŠRR a Bankovního institutu a pro studenty-ISIC 200,- Kč
Pro studenty AMBIS zdarma.
 
Důležité termíny:
Termín pro přihlášení příspěvku je do 16. března 2020
Informace o akceptování příspěvku do 20. března 2020
Termín pro zaslání přihlášky na konferenci bez příspěvku je do 6. dubna 2020
Zaslání textu příspěvku k publikování v časopise do 30. dubna 2020
 
Příspěvky z konference budou vydány v časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu), který je indexován v databázi ERIH PLUS a je zařazen na Seznam neimpaktovaných českých recenzovaných časopisů. Časopis je v posuzování pro zařazení do databáze SCOPUS.
 
Pokyny pro psaní příspěvku naleznete na: http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele
 
Přihlášku příspěvku prosím adresujte k rukám garantky konference na adresu:
vladimira.silhankova@ambis.cz
 
Přihlášku na konferenci bez příspěvku prosím zašlete na adresu:
lenka.kudlickova@ambis.cz
 
Vědecký výbor konference:
Ing. Vladislav Bízek, Ph.D., nezávislý konzultant, Praha
Prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové
Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., ředitel Civitas per Populi o.p.s., Hradec Králové (místopředseda)
RNDr. Josef Postránecký, náměstek Ministra vnitra pro státní službu
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS Praha (předsedkyně)
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek Ministryně pro místní rozvoj ČR
Ing. Oldřich Vlasák, emeritní místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, místopředseda SMO
 
Přihlášku na konferenci naleznete zde

30. 6.
2019
Výroční zpráva 2018

V tomto odkazu naleznete výroční zprávu roku 2018.


11. 4.
2019
Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,
Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy

Více v příloze zde.


19. 12.
2018
TISKOVÁ ZPRÁVA Z PREZENTACE VÝSLEDKU PROJEKTU PODPOŘENÉHO MŽP : PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s.

V projektu jde o pomoc menším sídlům (městům a obcím do 10 tis. obyvatel) v přípravě vlastní – místní - Strategie adaptace na změnu klimatu (RoadMap) a/nebo navazujícího Akčního plánu opatření k adaptaci na změnu klimatu pro prevenci dopadů změny klimatu v místní komunitě. V rámci projektu byl nově zpracovaný elektronický „Asistent adaptační Road Map“ a vytvořena otevřená mapová aplikace. Oba nástroje by měly pomoci právě menším městům i obcím v místním rozvoji, prevenci před negativními vlivy změny klimatu a také k dosažení finanční podpory státu na realizaci efektivních adaptačních opatření pro sídla.

 

Cílem projektu bylo připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, pouze činností místních komunit, znalců a případně externích podpůrců (expertní hodnocení metodou DELPHI II.). K tomu účelu byly připraveny i pomocné nástroje, které umožní krátké a rychlé hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci hlavních negativních vlivů změny klimatu v jejím areálu.

 

Mapové dostupné aplikace a zdroje budou v elektronickém nástroji zúročeny také, současně vznikne e-manuál a doprovodný informační materiál sloužící k osvětě mezi starosty, tajemníky a zastupiteli a zaměstnanci obcí a tedy potenciálními řešiteli Adaptačních úloh při změně klimatu.

 

 

Odborným garantem projektu je a bližší informace Vám poskytne
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Civitas per Populi  o.p.s. (nositel projektu)
na e-mailové adrese: civitasperpopuli@gmail.com nebo mpondelicek@gmail.com
nebo na tel. č. +420 602 268 908

 

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR.
Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.


19. 4.
2018
Konference: Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ
na téma
Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa
čtvrtek 19. dubna 2018
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a
Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,

Sponzoři a partneři